Căn cứ hướng dẫn số 08/HD-HVCT-HCQG ngày 05/0/2013 của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh...

Căn cứ Quyết định số 224-QĐ/TW ngày 06/01/2004 của Bộ chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh...

Thực hiện Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; ...

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ, Công văn số 5578-CV/BTCTW ngày 01/10/2013 của Ban Tổ chức Trung ương...

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970