Căn cứ Quyết định số 683/QĐ-HVCTQG ngày 28/2/2014 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh...

Căn cứ Quyết định số 224-QĐ/TW ngày 06-01-2014 của Bộ chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy...

Căn cứ luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10; Luật số 40/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy...

Căn cứ Thông báo số 182/TB-HVCTKV I ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I...

Căn cứ Quyết định số 224-QĐ/TW ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy...

Căn cứ Thông tư liên tịch 06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT ngày 06 tháng 06 năm 2011 của Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo...

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970