Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

11/01/2021 10:33 AM


Sáng 8/1, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và 05 Học viện trực thuộc (Học viện Chính trị khu vực I, II, III, IV, Học viện Báo chí và Tuyên truyền). Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN

TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021

 

Sáng 8/1, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và 05 Học viện trực thuộc (Học viện Chính trị khu vực I, II, III, IV, Học viện Báo chí và Tuyên truyền). Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Học viện.

Tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, dự Hội nghị có đồng chí Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Lê Hữu Nghĩa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí nguyên Phó Giám đốc Học viện qua các thời kỳ.

Về phía khách mời, dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội; các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và thành phố Hà Nội dự, đưa tin.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết: Năm 2020 là năm có ý nghĩa rất quan trọng -  năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2015 – 2020, năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời năm 2020 bối cảnh thế giới và đất nước có nhiều biến động lớn; đại dịch Covid-19 tác động nghiêm trọng, sâu rộng đến tình hình kinh tế - xã hội ở mỗi quốc gia, khu vực, toàn cầu; kinh tế thế giới suy thoái, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn cùng nhiều biến động phức tạp khác. Trong bối cảnh đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện thành công nhiệm vụ “kép”, vừa chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn.

Năm 2020, Học viện tiếp tục tăng cường quản lý hệ thống trên tất cả các mặt công tác với phương châm: Thực hiện chỉ đạo tập trung, thống nhất nhưng tăng cường phân cấp để các Học viện trực thuộc và viện chuyên ngành phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định đảm bảo quản lý đồng bộ, thống nhất các mặt công tác toàn hệ thống Học viện.

Trong năm 2020, quy mô đào tạo, bồi dưỡng của Học viện được điều chỉnh theo hướng đa dạng hóa các loại hình đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị và thực tiễn đặt ra. Đặc biệt, trong năm 2020, Học viện thực hiện chủ trương tăng tỷ lệ đào tạo tập trung, giảm đào tạo không tập trung. Toàn hệ thống Học viện tổ chức 79 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung với hơn 3,5 nghìn học viên, tăng 26,3% so với năm 2019. Cùng với việc tăng quy mô đào tạo tập trung, Học viện đã phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Ninh thực hiện thí điểm 1 lớp Cao cấp chính trị tập trung đặt tại Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, tỉnh Quảng Ninh.

Bên cạnh việc tăng tỷ lệ đào tạo tập trung, công tác bồi dưỡng chức danh cũng được chú trọng và đẩy mạnh. Năm 2020, Học viện đã tổ chức 42 lớp bồi dưỡng chức danh, trong đó có 3 lớp bồi dưỡng kiến thức mới dành cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII của Đảng, 9 lớp bồi dưỡng chức danh dành cho trưởng ban, phó trưởng ban tổ chức các tỉnh, thành ủy và tương đương; chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra các tỉnh, thành ủy và tương đương; bí thư, phó bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương.

Năm 2020, Học viện đã tiến hành đổi mới mạnh mẽ các nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Tổ chức bổ sung, cập nhật Giáo trình Cao cấp lý luận chính trị theo hướng bám sát với dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.... các chuyên đề, bài giảng được bổ sung tăng cường các nội dung thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nội dung chương trình các lớp bồi dưỡng chức danh được xây dựng một cách khoa học, tăng cường tính thời sự, phù hợp với điều kiện và tình hình của từng lớp. Phương pháp dạy và học tiếp tục được đổi mới theo hướng tăng cường tương tác, phát huy tính chủ động sáng tạo của người học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu của quá trình quản lý đào tạo. Đặc biệt, công tác quản lý giảng viên và học viên tiếp tục được chú trọng đảm bảo giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật học đường gắn với xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh và ứng xử văn hóa Trường Đảng.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và 05 Học viện trực thuộc (Học viện Chính trị khu vực I, II, III, IV, Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Đối với nhiệm vụ nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận và kiến nghị chính sách; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, năm 2020, Học viện đã tổ chức triển khai đồng bộ trên 600 nhiệm vụ khoa học và đạt được nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, Học viện đã chủ động nghiên cứu và chắt lọc kết quả nghiên cứu xây dựng được các báo cáo khuyến nghị về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và đóng góp trong việc soạn thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được ghi nhận, đánh giá cao, góp phần cung cấp những luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách kịp thời, sát hợp với tình hình diễn biến của thực tiễn đất nước.

Trong năm 2020, Học viện tiếp tục tăng cường phối hợp với cấp ủy địa phương để nâng cao hiệu quả công tác các trường chính trị; tiếp tục tổ chức các đoàn công tác do đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn đến làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công tác trường chính trị. Hoạt động này đã thể hiện rõ nét vai trò chỉ đạo, quản lý hệ thống của Học viện đối với các trường chính trị, trường bộ, ngành; kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho các địa phương, nhất là việc thực hiện Quy định số 09-QĐi/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đến nay, có 62/63 tỉnh ủy, thành ủy ban hành quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị theo đúng Quy định số 09-QĐi/TW. Cũng trong năm, Học viện đã ban hành hướng dẫn quy trình thẩm định công trình lịch sử Đảng, lịch sử ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương; trực tiếp hướng dẫn, giúp các địa phương, bộ, ngành sưu tầm tài liệu và nghiên cứu, biên soạn các công trình lịch sử Đảng bộ tỉnh, thành phố và các ban, bộ ngành ở Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính biểu dương những kết quả đạt được của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong năm 2020. Dù gặp nhiều khó khăn, thử thách, nhưng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, khẳng định vị thế là ngôi trường Đảng cao cấp của Trung ương. Đây là những nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, công chức, viên chức, các học viên của Học viện, được kết tinh sau hơn 70 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong phát biểu tại Hội nghị.

Nhấn mạnh, bối cảnh, tình hình mới đòi hỏi nhiệm vụ của Học viện thời gian tới sẽ nặng nề hơn, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị trong năm 2021 và những năm tiếp theo, Học viện cần tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 trên tất cả các mặt công tác. Việc triển khai cần thực chất, đồng bộ và toàn diện; trong đó tập trung đổi mới về tư duy phương pháp luận, về bộ máy hoạt động và nguồn nhân lực của toàn bộ hệ thống Học viện.

Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là cán bộ nguồn chiến lược, Học viện cần lồng ghép các nội dung trọng tâm của 15 văn bản Trung ương đang có hiệu lực, trong đó có 6 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng, 4 nghị quyết về xây dựng Đảng, 4 nghị quyết về an sinh xã hội và 1 quy định về nêu gương. Đồng thời, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo phương châm: cơ bản, hệ thống, thực tiễn, hiện đại; kiên quyết khắc phục tình trạng “ngại học, lười học” lý luận chính trị”, lấy cả học viên và giảng viên làm trung tâm.

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng đề nghị, thời gian tới, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cần chú trọng hơn nữa công tác quản lý khoa học theo hướng nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, nhất là những mô hình mới, kinh nghiệm hay từ đó bổ sung, vận dụng hiệu quả trong từng bài giảng, qua đó tiếp tục đóng góp vào phát triển lý luận của Đảng. 

Tích cực triển khai chủ trương về giải thưởng lý luận chính trị đối với cán bộ giảng dạy, nghiên cứu về lý luận chính trị nhằm tôn vinh đóng góp thiết thực của đội ngũ cán bộ này và thúc đẩy chiến lược xây dựng đội ngũ chuyên gia, đội  ngũ cán bộ khoa học có uy tín của Học viện trong những năm tiếp theo. Cùng với đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các bài giảng, vào công tác quản lý lớp, quản lý học viên; xây dựng cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ để Học viện xứng đáng là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học lý luận của hệ thống chính trị. 

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tin tưởng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó; xứng đáng là ngôi trường Đảng mang tên Bác Hồ kính yêu.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trao Bằng khen của Thủ tướng tặng cho tập thể và cá nhân

Đồng chí Nguyễn Duy Bắc và Đồng chí Hoàng Phúc Lâm trao tặng Cờ thi đua của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho 07 tập thể

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện tặng hoa và trao Quyết định công nhận học hàm PGS cho cán bộ, giảng viên Học viện

PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Giám đốc Học viện CHính trị khu vực I  trao cờ thi đua của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho 04 tập thể

 

(Dẫn nguồn hcma.vn)

  • Đang truy cập:73
  • Hôm nay: 2388
  • Tháng hiện tại: 6219
  • Tổng lượt truy cập: 47177
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970