Thông báo số 380-TB/HVCTKV I về việc bổ sung kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung

11/06/2019 09:24 AM


Thông báo số 380-TB/HVCTKV I ngày 10/6/2019 về việc bổ sung kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung.

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm