Thông báo số 308-TB/HVCTKV I về việc bổ sung kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, không tập trung

13/05/2019 04:47 PM


Thông báo số 308-TB/HVCTKV I ngày 9/5/2019 về việc bổ sung kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, không tập trung.

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm