Công văn Số: 1487/ HVCT - HCKV I về việc hoàn tạm ứng năm 2012

13/11/2013 03:38 AM


HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH

QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH

KHU VỰC I

Số: 1487/ HVCT - HCKV I

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2012

 

              Kính gửi:   - Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện      

              

   - Căn cứ Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.

   - Để chuẩn bị cho việc khoá sổ và làm báo cáo tài chính năm 2012 được kịp thời và đúng theo quy định của Nhà nước, căn cứ vào tình hình tạm ứng đến ngày 30/11/2012, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I yêu cầu các Ban, Phòng, Khoa, đơn vị và các cá nhân trong Học viện khẩn trương lên đối chiếu tạm ứng và hoàn tạm ứng với phòng Tài vụ:

   1. Đối với các khoản tạm ứng cá nhân, chi phí nghiệp vụ chuyên môn, tạm ứng đi công tác, chi tiếp khách, mua sắm, sửa chữa tài sản.... yêu cầu phải hoàn tạm ứng trước ngày 20/12/2012.

   2. Đối với các khoản tạm ứng tiền đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, yêu cầu các chủ nhiệm đề tài hoàn ứng chứng từ trước ngày 25/12/2012.

Yêu cầu các tập thể, cá nhân nghiêm túc thực hiện việc hoàn tạm ứng, thanh quyết toán tài chính theo đúng quy định. Nếu không hoàn thành việc hoàn tạm ứng thì cá nhân thực hiện và thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm.

 

Nơi nhận:

- Các đ/c trong BGĐ;

- Như k/g;

- Các chủ nhiệm đề tài;

- Lưu: Phòng Tài vụ, VT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Đoàn Minh Huấn

 

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970