Thông báo Về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

13/11/2013 03:36 AM


HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ- HÀNH CHÍNH

QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH

KHU VỰC I

Số: 1436  /QĐ - HVCT - HC KVI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2012

 

 

THÔNG BÁO

Về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

 

   Căn cứ Chỉ thị số 30/CT-TTg, ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

   Để tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước và để đảm bảo sự ổn định, cân đối thu - chi tài chính của Học viện. Giám đốc Học viện yêu cầu Lãnh đạo Văn phòng, các Ban, Phòng, Khoa, đơn vị, toàn thể cán bộ viên chức của Học viện tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ cấp bách sau:

   1. Thực hiện các biện pháp phù hợp, hiệu quả để tiết kiệm triệt để chi phí điện, nước, điện thoại, xăng xe, vật tư, văn phòng phẩm và các chi phí khác. Thực hiện tiết kiệm chi tổ chức các hội họp, hội nghị, các đoàn đi công tác, chi tiếp khách và cắt bỏ các nhiệm vụ chi không cần thiết.

   2. Thực hiện việc kiểm soát chặt chẽ chi đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa, mua sắm các trang thiết bị, máy móc, thiết bị văn phòng.

   3. Đề nghị các đơn vị, cán bộ tích cực tham mưu đề xuất với Ban Giám đốc Học viện những biện pháp phù hợp, hiệu quả để thực hành tiết kiệm triệt để việc chi tiêu, chống lãng phí. Đề xuất các biện pháp tăng nguồn thu cho Học viện để dành nguồn kinh phí tăng cường đầu tư phát triển, xây dựng cơ sở vật chất, từng bước tăng thu nhập cho đội ngũ cán bộ viên chức của Học viện một cách hợp pháp và hiệu quả.

   Phòng Tài vụ phối hợp với các đơn vị thực hiện tốt việc kiểm soát thu, chi tài chính. Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị phổ biến và triển khai tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn vị.

 

Nơi nhận:

- Các đ/c trong ĐU, BGĐ;

- Lãnh đạo các đ/v thuộc Học viện;

- Các tổ chức đoàn thể của Học viện;

- Lưu: Phòng Tài vụ, VT.

Q. GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

Ngô Ngọc Thắng

 

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970