Quy trình lập, trình duyệt và tổ chức thực hiện ngân sách hàng năm của Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I

13/11/2013 03:29 AM


QUY TRÌNH LẬP, TRÌNH DUYỆT VÀ TỔ CHỨC

THỰC HIỆN NGÂN SÁCH HÀNG NĂM CỦA

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHU VỰC I

 

1. MỤC ĐÍCH

Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I  thiết lập, ban hành, duy trì và cải tiến quy trình xây dựng, trình duyệt và tổ chức thực hiện dự toán ngân sách hàng năm; đảm bảo tính thống nhất của các bước thực hiện để công việc được triển khai nhanh chóng, chính xác, hiệu quả. Văn bản dự toán được thiết lập, triển khai kịp thời và đáp ứng các yêu cầu.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG, TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN

 2.1. Phạm vi áp dụng

Quy trình này được áp dụng cho công việc xây dựng, trình duyệt và tổ chức thực hiện dự toán ngân sách hàng năm của Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I.

Phòng Tài Vụ và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.

2.2. Trách nhiệm và quyền hạn

3. ĐỊNH NGHĨA - THUẬT NGỮ VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT

- Phòng Tài vụ: PTV

- Dự toán ngân sách: DTNS

4. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

- Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 và Nghị định số 60/2003/NĐ - CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước;

- Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2006 và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán Nhà nước;

- Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc ban hành chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp.

5. NỘI DUNG

5.1. Lưu đồ

 

 

5.2. Mô tả nội dung lưu đồ

5.2.1. Nhu cầu đề xuất sử dụng kinh phí

Tháng 5 hàng năm căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tình hình thực hiện nhiệm vụ trong năm báo cáo, khối lượng công việc dự kiến thực hiện trong năm kế hoạch, các định mức chi và quy định của nhà nước, hướng dẫn của Học viện về việc xây dựng dự toán NSNN cho năm tiếp theo, các đơn vị xây dựng dự toán của đơn vị mình. Dự toán phải thuyết minh cụ thể cơ sở tính toán, dự toán phải gắn liền với kế hoạch công tác năm và dựa trên tính toán chính xác các nhiệm vụ chi.

5.2.2. Phân công cán bộ xây dựng dự toán kinh phí

Trưởng đơn vị phân công cán bộ xây dựng dự toán đơn vị mình.

5.2.3. Thu thập thông tin số liệu và xây dựng dự toán

Người được phân công xây dựng dự toán phải thu thập thông tin, số liệu và soạn thảo dự toán theo mẫu.

5.2.4. Xem xét

Trưởng các đơn vị phải kiểm tra, soát xét dự toán của đơn vị mình trước khi gửi dự toán về Phòng Tài vụ trước ngày 20/5 hàng năm.

5.2.5. Tổng hợp dự toán của các đơn vị và lập dự toán toàn trường

Kế toán viên tổng hợp dự toán các đơn vị và lập dự toán chung toàn Học viện trình Kế toán trưởng soát xét.

5.2.6. Soát xét

Sau khi soát xét xong nếu được trình Giám đốc hoặc người được ủy quyền ký dự toán, nếu không được trả lại kế toán viên lập lại dự toán.

5.2.7. Phê duyệt

Giám đốc hoặc người được ủy quyền xem xét nếu được thì phê duyệt, nếu không được trả lại Phòng Tài vụ lập lại.

5.2.8. Lập thủ tục trình cấp trên phê duyệt

Sau khi được Giám đốc hoặc người ủy quyền phê duyệt dự toán, Kế toán trưởng lập thủ tục trình dự toán cho Bộ chủ quản.

5.2.9. Nhận kết quả phê duyệt từ cấp trên

Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh Quyết định giao Kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước cho Học viện.

5.2.10. Thông báo công khai dự toán thu, chi NSNN giao

Phòng Tài vụ báo cáo Ban Giám đốc và thông báo công khai dự toán NSNN được giao.

5.2.11. Theo dõi thực hiện và lưu hồ sơ

- Phòng Tài Vụ đôn đốc, theo dõi và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của các đơn vị  theo từng tháng và lưu hồ sơ.

- Văn thư và Phòng TV lưu hồ sơ theo quy định.

6. HỒ SƠ LƯU

Theo quy định chung

7. BIỂU MẪU

 

Một số biểu mẫu:

 

1.Mẫu đăng ký kế hoạch và kinh phí hàng năm

Download mẫu:http://www.mediafire.com/?d8xu7yjj95jh7jx

 

2.Mẫu kế hoạch chi tiết các hoạt động chuyên môn trong năm

Download mẫu:http://www.mediafire.com/?d6o6b459mhs9rcb

 

3.Mẫu kế hoạch đoàn ra, đoàn vào trong năm

Download mẫu:http://www.mediafire.com/?5ri8u7v7n1r7byc

 

4.Mẫu cơ sở tính chi sự nghiệp đào tạo

Download mẫu:http://www.mediafire.com/?pz6ufzdmhmeul41

 

5.Mẫu dự toán thu chi NSNN

Download mẫu:http://www.mediafire.com/?vndtf4jgnc9a664

 

6.Mẫu thông báo v/v công khai dự toán thu, chi NSNN

Download mẫu:http://www.mediafire.com/?scaob3qyxdfofn3

 

7.Mẫu kế hoạch mua sắm vật tư, tài sản phục vụ giảng dạy-học tập và quản lý

Download mẫu:http://www.mediafire.com/?2wuqd5y4jggtxto

 

8.Mẫu kế hoạch kinh phí hoạt động khoa học tại chức và sau đại học

Download mẫu:http://www.mediafire.com/?v72s486nokd0t7g

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970