Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

15/10/2020 05:58 PM


Thực hiện kế hoạch công tác tháng 10/2020 của Đảng ủy, sáng 15/10/2020, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

 

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ 3

 NHIỆM KỲ 2020-2025

                                     

Thực hiện kế hoạch công tác tháng 10/2020 của Đảng ủy, sáng 15/10/2020, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị

 

PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện dự và chủ trì Hội nghị; Hội nghị còn có PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; PGS.TS. Lê Thị Thục, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ; Cấp ủy các chi bộ thuộc Đảng bộ Học viện.

Tại Hội nghị PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã nêu ra ba nhiệm vụ đột phá trong Nghị quyết Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020-2025: Một là, lãnh đạo, đổi mới chương trình, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đẩy mạnh, đổi mới phương pháp đào tạo, bồi dưỡng và quản lý đào tạo, bồi dưỡng theo hướng hiện đại. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trực tiếp phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng và tham gia có hiệu quả vào quá trình cung cấp luận cứ lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng, hoàn thiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động đề xuất Trung ương và Chính phủ một số chương trình nghiên cứu có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Hai là, tập trung lãnh đạo xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ lãnh đạo, quản lý, đội ngũ giảng viên và chuyên gia đầu ngành có phẩm chất, năng lực uy tín và ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần Chiến lược phát triển Học viện trong điều kiện mới; Ba là, hiện đại hóa cơ sở vật chất, kỹ thuật của Học viện, trong đó tập trung triển khai dự án “Xây dựng mô hình Quản trị thông minh tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh”; “Xây dựng Trung tâm chia sẻ tri thức toàn cầu-cơ chế tổ chức mềm thuộc Học viện, nhằm tăng cường trao đổi, chia sẻ tri thức, phối hợp nghiên cứu và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học, phục vụ đào tạo, bồi dưỡng theo chuẩn mực quốc tế, chất lượng cao, có tính lan tỏa lớn, mở rộng hợp tác với bên ngoài thu hút nhân tài và tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên thuộc Học viện làm trong môi trường quốc tế. Đồng thời, Đồng chí nhấn cũng mạnh mục tiêu tổng quát của Chương trình hành động là xây dựng tổ chức“Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Gương mẫu - Sáng tạo - Hiệu quả”.

Từ những mục tiêu, nhiệm vụ đột phá Nghị quyết đề ra, Đồng chí cũng nêu ra những giải pháp và đề nghị các chi bộ trực thuộc cụ thể hóa Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I. Đồng chí đề nghị các chi bộ thực hiện dân chủ, đoàn kết, kỷ luật, phát huy năng lực, sáng tạo, gương mẫu của  đảng viên, nhất là người đứng đầu để xây dựng và lãnh đạo toàn Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với chủ đề “Kiên định, lý tưởng, rèn luyện tính Đảng, đoàn kết sâu rộng, tự phê bình và phê bình thật thà và không ngừng sáng tạo, phát triển”.

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 1298
  • Tháng hiện tại: 58202
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970