Nghiệm thu cơ sở Đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước " Một số vấn đề lý luận cơ bản về dân tộc trong thế giới đương đại và những vấn đề đặt ra ...

Sáng 17/9/2019, tại Học viện Chính trị khu vực I, Hội đồng nghiệm thu cơ sở đã tổ chức Hội nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học cấp Nhà nước “Một số vấn đề lý luận cơ bản về dân tộc trong thế giới đương đại và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam”, mã số: CTDT.01.16/16-20 do Học viện Chính trị khu vực I là cơ quan chủ trì; PGS.TS. Trần Hậu làm Chủ nhiệm đề tài.