Hội thảo đề tài khoa học cấp Bộ: “Phát triển thị trường, sản phẩm dịch vụ văn hóa ở các tỉnh vùng trung du và miền núi Bắc bộ hiện nay”

25/05/2024 03:28 PM


Chiều 24/5, tại Học viện Chính trị khu vực I diễn ra Hội thảo đề tài khoa học cấp Bộ: “Phát triển thị trường, sản phẩm dịch vụ văn hóa ở các tỉnh vùng trung du và miền núi Bắc bộ hiện nay” do TS Tạ Khánh Trường, giảng viên khoa Văn hoá và Phát triển làm Chủ nhiệm; Học viện Chính trị khu vực I là cơ quan chủ trì. TS Giang Thị Huyền, Trưởng khoa Văn hóa và Phát triển chủ trì Hội thảo.

 

TS Giang Thị Huyền, Trưởng khoa Văn hóa và Phát triển phát biểu tại Hội thảo

 

Dự Hội thảo có TS Nguyễn Thị Thanh Tâm, Phó Trưởng ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế,  các nhà khoa học thuộc Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; nhóm nghiên cứu đề tài; Giảng viên khoa Văn hóa và Phát triển và cán bộ quan tâm tới dự.

 

TS Tạ Khánh Trường, Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu

 

Thay mặt nhóm nghiên cứu, TS Tạ Khánh Trường đã trình bày các vấn đề nghiên cứu của đề tài. TS Tạ Khánh Trường cho biết: Thị trường sản phẩm, dịch vụ văn hóa là kết quả của quá trình sáng tạo, sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên lĩnh vực văn hóa trong nền kinh tế thị trường. Với vai trò quan trọng của thị trường sản phẩm, dịch vụ văn hóa, trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước, Đảng ta đã sớm quan tâm phát triển thị trường này. Phát triển thị trường sản phẩm, dịch vụ văn hóa ở trung du, miền núi Bắc bộ là một giải pháp nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh về văn hóa của Vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương, đặc biệt, phát triển thị trường sản phẩm, dịch vụ văn hóa sẽ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, hưởng thụ văn hóa của người dân - một nhu cầu còn thiếu và rất hạn chế, qua đó góp phần nâng cao dân trí, làm phong phú đời sống tinh thần cho người dân, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tộc người., góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về phát triển vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

Tại Hội thảo, các nhà khoa học đã cùng phân tích, làm rõ khái niệm và đặc trưng của thị trường sản phẩm, dịch vụ văn hóa; quan niệm phát triển thị trường sản phẩm, dịch vụ văn hóa và quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển thị trường sản phẩm, dịch vụ văn hóa. Bên cạnh đó, các nhà khoa học đã phân tích, đánh giá thực trạng: Công tác lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với phát triển thị trường sản phẩm, dịch vụ văn hóa; Hoạt động sáng tạo sản phẩm, dịch vụ văn hóa; Hoạt động kinh doanh sản phẩm, dịch vụ văn hóa và thực trạng công chúng tiêu dùng các sản phẩm, dịch vụ văn hóa.

Nhất trí cao với những ý kiến góp ý, TS Giang Thị Huyền đề nghị chủ nhiệm đề tài cùng các thành viên tiếp thu, điều chỉnh và hoàn thiện đề tài nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch đề ra.

 

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970