Hội thảo khoa học “Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị trong tổ chức giảng dạy chương trình Cao cấp lý luận chính trị ở Học viện Chính trị khu vực I”

22/10/2021 10:09 PM


Thực hiện Nghị quyết số 35 -NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, chiều 22/10/2021 Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội thảo khoa học “Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị trong tổ chức giảng dạy chương trình Cao cấp lý luận chính trị ở Học viện Chính trị khu vực I”. PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Giám đốc Học viện; PGS.TS. Lê Thị Thục, Phó Giám đốc Học viện đồng chủ trì Hội thảo.

 

 

HỘI THẢO KHOA HỌC “THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 35-NQ/TW NGÀY 22/10/2018 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA XIII) TRONG TỔ CHỨC GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I”

 

Thực hiện Nghị quyết số 35 -NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, chiều 22/10/2021 Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội thảo khoa học “Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị trong tổ chức giảng dạy chương trình Cao cấp lý luận chính trị ở Học viện Chính trị khu vực I”. PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Giám đốc Học viện; PGS.TS. Lê Thị Thục, Phó Giám đốc Học viện đồng chủ trì Hội thảo.

 

PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu báo cáo đề dẫn Hội thảo

 

Dự Hội thảo có các đồng chí Trưởng, Phó các đơn vị cùng toàn thể cán bộ, giảng viên thuộc Học viện.

Tại Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, trình bày Báo cáo đề dẫn Hội thảo. Đồng chí nhấn mạnh: Mục tiêu Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra là phải bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học và chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân đối với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh dân tộc; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định.

Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của Học viện, Đảng ủy, Ban Giám đốc xác định nội dung tập trung thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW tại Học viện là nghiên cứu và giảng dạy nhằm cung cấp nền tảng lý luận, quan điểm,đường lối, chính sách của Đảng cho người học. Trong đó, trọng tâm là nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức tổ chức dạy và học chương trình Cao cấp lý luận chính trị theo hướng tích hợp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch. Việc tích hợp được thực hiện từ xác định rõ mục tiêu chương trình, nội dung cốt lõi của môn học, của từng chuyên đề môn học và những kỹ năng học viên đạt được sau khi kết thúc chương trình học. Thông qua yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức dạy và học đã góp phần nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện Chính trị khu vực I trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địchtrong tình hình mới.

Trong khuôn khổ thời gian của Hội thảo, Đồng chí đề nghị các cán bộ tham dự Hội thảo tập trung làm rõ những vấn đề đặt ra trong việc tích hợp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch trong giảng dạy ở Học viện Chính trị khu vực I hiện nay, đó là vấn đề nhận diện các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch để tổ chức nghiên cứu, tìm luận chứng, luận cứ để đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong các chuyên đề môn học; xây dựng đề cương, kế hoạch bài giảng và đổi mới phương thức tổ chức giảng dạy; phát triển văn hóa đọc, xây dựng đề cương, kế hoạch bài giảng và tổ chức giảng dạy; nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy đảm bảo bản chất trường Đảng...

 

Ý kiến tham luận tại Hội thảo

Trên tinh thần đổi mới nội dung, phương thức tổ chức dạy và học chương trình Cao cấp lý luận chính trị theo hướng tích hợp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tại Hội thảo, các tham luận đã tập trung thảo luận, đánh giá quá trình thực hiện, vận dụng sáng tạo vào giảng dạy trong từng bộ môn. Nhiều ý kiến cũng đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết thông qua tích hợp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch trong giảng dạy ở Học viện Chính trị khu vực I hiện nay, đây là nội dung cốt lõi, bao trùm và mang tính đột phá trong triển khai thực hiện Nghị quyết 35 tại Học viện.

Hội thảo đã nhận được nhiều bài tham luận với nhiều nội dung phong phú, cách tiếp cận, hình thức và lập luận mới, có nhiều phân tích sâu sắc liên quan đến chủ đề Hội thảo. Điều đó, đã cho thấy sự tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, giảng viên Học viện trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII; thực hiện tích hợp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch trong giảng dạy.

Phát biểu bế mạc và tổng kết Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh đã ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, người lao động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, đặc biệt đội ngũ cán bộ, giảng viên các khoa chuyên môn đã tích cực triển khai nội dung tích hợp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch trong giảng dạy Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện.

Để tiếp tục thực hiện tốt việc triển khai tích hợp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch trong giảng dạy trong thời gian tới, Đồng chí đề nghị: Cán bộ giảng viên cần nâng cao năng lực tư duy, bám sát mục tiêu, tổ chức giảng dạy mang sứ mệnh bản chất trường Đảng, bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng; tập trung xây dựng kế hoạch bài giảng đảm bảo theo câu hỏi giá trị cốt lõi, từ đó điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn; tiếp tục thực hiện tham gia dự giờ lên lớp của cán bộ giảng viên để điều chỉnh cách tiếp cận, phương pháp và nội dung bài giảng đảm bảo yêu cầu; các khoa chuyên môn tập trung viết tài liệu định hướng nội dung dạy và học của Học Viện, đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trong thời điểm hiện nay. Đồng chí nhấn mạnh, thông qua việc triển khai Nghị quyết và tích hợp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch trong giảng dạy ở Học viện Chính trị khu vực I hiện nay, mỗi cán bộ, giảng viên cần làm sâu sắc thêm về đổi mới tư duy, nhận thức, hành động đảm bảo bản chất trường Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 2516
  • Tháng hiện tại: 123028
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970