Hội thảo khoa học “Xây dựng khối đại đoàn kết tại Học viện Chính trị khu vực I theo tư tưởng Hồ Chí Minh”

04/06/2021 04:07 PM


Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2021), đồng thời gắn với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, sáng 04/6/2021 Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Xây dựng khối đại đoàn kết tại Học viện Chính trị khu vực I theo tư tưởng Hồ Chí Minh” bằng hình thức trực tuyến

 

HỘI THẢO KHOA HỌC

“XÂY DỰNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TẠI HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH”

 

Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2021), đồng thời gắn với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, sáng 04/6/2021 Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Xây dựng khối đại đoàn kết tại Học viện Chính trị khu vực I theo tư tưởng Hồ Chí Minh” bằng hình thức trực tuyến.

 

Các đại biểu tham dự Hội thảo

 

Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; PGS.TS. Nguyễn Xuân Trung, Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng toàn thể cán bộ viên chức, người lao động Học viện tham dự.

 

PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh,  Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc Hội thảo

 

Phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh,  Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện khẳng định: Đại đoàn kết đã trở thành nội dung tư tưởng lớn, quan trọng, xuyên suốt và nhất quán trong tư tưởng Hồ Chí Minh và là đường lối chiến lược của Đảng ta như Người đã từng nhấn mạnh:

 “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

Thành công, thành công, đại thành công”

Qua hơn 35 năm đổi mới đất nước, bên cạnh những thuận lợi và thành tựu mà Việt Nam đã đạt được nhờ phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, vẫn còn có những vấn đề đặt ra, cần tháo gỡ. Việc phát triển văn hoá, bảo đảm phúc lợi xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường; phát huy tiềm năng, lợi thế từng vùng còn hạn chế; Tham nhũng, lãng phí, quan liêu, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, mâu thuẫn xã hội còn diễn biến phức tạp; Các thế lực thù địch tiếp tục chống phá Đảng, Nhà nước, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo của đất nước….Hoà chung với bối cảnh đổi mới và hội nhập của đất nước, trong hành trình phấn đấu xây dựng phát triển, Học viện Chính trị khu vực I đã luôn coi trọng vấn đề xây dựng và củng cố khối đoàn kết để mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức có trách nhiệm giữ gìn, phát huy sức mạnh đoàn kết và nâng cao trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương cho các tỉnh phía Bắc; cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ lý luận chính trị cho nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào; Nghiên cứu khoa học lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng và  chính sách, pháp luật của Nhà nước, khoa học chính trị, hành chính và một số ngành khoa học xã hội - nhân văn khác góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn mới nảy sinh, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

 

Để tiếp tục góp phần đưa chủ trương, nghị quyết của của Đảng đi vào cuộc sống, thường xuyên tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quán triệt quan điểm Nghị quyết của Đảng đặc biệt là Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng gắn với các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đoàn kết cho toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đề nghị đại biểu tham dự Hội thảo cần tập trung làm rõ: Thứ nhất, làm rõ vị trí, vai trò, nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc; Thứ hai, phân tích, đánh giá đúng thực trạng về xây dựng khối đoàn kết ở Học viện hiện nay; Thứ ba, từ sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là Đại hội XIII của Đảng về đại đoàn kết, căn cứ vào thực trạng xây dựng khối đoàn kết ở Học viện, từ đó đưa ra được những nội dung, việc làm trong xây dựng khối đoàn kết thống nhất hiện nay ở Học viện Chính trị khu vực I; Thứ tư, vận dụng lý luận vào thực tiễn, chỉ ra biện pháp khắc phục trong phòng, chống nguy cơ gây mất đoàn kết, thiếu đồng thuận ở Học viện Chính trị khu vực I.

 

 Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 24 bài viết tham luận của các nhà khoa học, trong và ngoài Học viện. Các bài tham luận đã tập vào những vấn đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc; Thực trạng về tình hình đoàn kết ở Học viện; Vận dụng nguyên tắc, phương pháp đoàn kết Hồ Chí Minh vào thực hiện xây dựng khối đoàn kết ở Học viện; Phát huy vai trò của các tổ chức: Đoàn Thanh niên, Công đoàn, các đơn vị Ban, Khoa trong xây dựng khối đoàn kết ở Học viện Chính trị khu vực I theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

 

Tại Hội thảo, các nhà khoa học đã tập trung phân tích, làm rõ giá trị cốt lõi, then chốt trong việc xây dựng khối đại đoàn kết theo tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó vận dụng sáng tạo, linh hoạt các giải pháp vào việc xây dựng khối đại đoàn kết trong điều kiện, nhiệm vụ cụ thể tại Học viện với nhiều nội dung: Xây dựng khối đại đoàn kết trong thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên tự phê bình và phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết theo tư tưởng Hồ Chí Minh - nhìn từ Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; tăng cường khối đại đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; tăng cường khối đại đoàn kết góp phần xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, dân chủ, nhân văn, đẩy lùi bệnh quan liêu, bè phái, mất đoàn kết nội bộ; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết để nhận diện và phòng chống các biểu hiện, nguy cơ mất đoàn kết ở Học viện hiện nay...

 

Phát biểu kết luận Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy nêu rõ Hội thảo là đợt sinh hoạt chính trị tại Học viện, qua các tham luận phát biểu một lần nữa khẳng định trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công”. Vì vậy muốn thực hiện tốt thực hành dân chủ rộng rãi; tự phê bình và phê bình; tình đồng chí; thấm nhuần đạo đức cách mạng thì trước hết phải có sự thống nhất từ mục tiêu chung của Học viện. Đồng chí đề nghị mỗi cán bộ, viên chức, người lao động cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hiểu đúng bản chất của xây dựng đoàn kết; nâng cao công tác tuyên truyền; phát huy vai trò nêu gương, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, từ đó thống nhất vì mục tiêu chung, quyết tâm xây dựng khối đại đoàn kết, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng môi trường lành mạnh vì sự phát triển chung tiến bộ.

 

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:43
  • Hôm nay: 1189
  • Tháng hiện tại: 12801
  • Tổng lượt truy cập: 10353
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970