Hội thảo khoa học kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020)

20/05/2020 08:16 AM


Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 19/5/2020, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội thảo khoa học “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ vào nâng cao chất lượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị khu vực I nhằm bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng trong tình hình mới hiện nay”.

 

HỘI THẢO KHOA HỌC

 KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890-19/5/2020)

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ VÀO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TẠI HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I NHẰM BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI HIỆN NAY

 

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 19/5/2020, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội thảo khoa học “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ vào nâng cao chất lượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị khu vực I nhằm bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng trong tình hình mới hiện nay”.

 

Đại biểu dâng hoa tại Tượng đài Bác

 

Trước khi diễn ra Hội thảo, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Đảng bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Học viện đã dâng hoa tại Tượng đài Bác.

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

Tham dự Hội thảo có: PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; PGS.TS. Lê Thị Thục, Phó Giám đốc Học viện; TS. Vũ Văn Hậu, Phó Giám đốc Học viện cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Học viện.

 

PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu

 

Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh chỉ rõ Hội thảo khoa học được tổ chức nhằm khẳng định thêm những giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời nâng cao nhận thức của các bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy và phục vụ ở Học viện Chính trị khu vực I trong việc vận dụng tư tưởng của Người vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao chất lượng đào tạo lý luận chính trị. Đồng chí đề nghị tại Hội thảo các đại biểu cần tập trung làm rõ các nội dung: i) Luận bàn làm rõ nội dung, giá trị, tính hiện đại, những điểm mới của tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; ii) Đề xuất những giải pháp khả thi, thiết thực vào nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại Học viện Chính trị khu vực I, cụ thể: Một, làm rõ sứ mệnh của Học viện Chính trị khu vực I với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong điều kiện mới hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh; Hai, việc tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, cất nhắc, sử dụng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ cần có những giải pháp đồng bộ, đột phá; Ba, xác định mục tiêu xây dựng chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần nâng cao lý luận chính trị nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới; Bốn, mỗi cán bộ, đảng viên, nhà khoa học, học viên của Học viện xác định mục đích, động cơ nghiên cứu, giảng dạy, học tập đúng đắn, giữ vững lập trường, tư cách, đạo đức, lối sống, phong cách chuẩn mực của  nhà giáo, xứng đáng là những chiến sỹ tiên phong trên mặt trận tư tưởng của Đảng.

 

PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tham luận

 

PGS.TS. Lê Thị Thục, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tham luận

 

TS. Vũ Văn Hậu, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tham luận

 

Tại Hội thảo, đại biểu đã nghe những ý kiến trình bày tham luận về những nội dung: “Nâng cao chất lượng quy hoạch, luân chuyển cán bộ trong công tác đào tạo cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh”; “Tiếp tục đổi mới công tác huấn luyện cán bộ tại Học viện Chính trị khu vực I theo tư tưởng Hồ Chí Minh”; “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng vào nâng cao chất lượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị của Học viện Chính trị khu vực I nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay”; “ Vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về “học đi đôi với hành” trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ hiện nay”; “Quan điểm Hồ Chí Minh về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cách mạng cho đời sau và sự vận dụng trong giai đoạn hiện nay”…

 

PGS.TS. Doãn Thị Chín, Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu tham luận

 

PGS.TS. Nguyễn Xuân Trung, Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh phát biểu tham luận

 

PGS.TS. Trương Quốc Chính, Trưởng khoa Triết học phát biểu tham luận

 

TS. Phạm Thị Ngọc Dung, Trưởng ban Quản lý đào tạo phát biểu tham luận

 

TS. Nguyễn Thị Thanh Bình, Trưởng khoa Xây dựng Đảng phát biểu tham luận

 

Các ý kiến tham luận trình bày tại Hội thảo đều khẳng định theo quan điểm tư tưởng của Hồ Chí Minh tiêu chuẩn của người cán bộ cách mạng vừa phải có tài, có đức, “vừa hồng vừa chuyên” để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của sự nghiệp cách mạng; công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận cho cán bộ phải đẩy mạnh đổi mới theo nguyên tắc “lý luận phải liên hệ với thực tế” nhằm tổng kết kinh nghiệm từ người học, mô hình thực tế, bổ sung lý luận, khẳng định sự đúng đắn nền tảng tư tưởng của Đảng; thực hiện tốt công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ, giúp cán bộ trưởng thành và phát triển toàn diện hơn, đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ trước mắt và lâu dài của cả hệ thống chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với nhiệm vụ tổ chức giảng dạy cao cấp lý luận chính trị, tổ chức giảng dạy đúng quan điểm, đường lối của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chuyển hóa được cho người học tri thức, kỹ năng, thái độ; thông qua giảng dạy khẳng định thành quả cách mạng, phản bác quan điểm sai trái, thù địch; tổ chức giảng dạy đạt mục tiêu, yêu cầu của chương trình đào tạo; nâng cao kiến thức, kỹ năng, thái độ, trách nhiệm của giảng viên nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo cao cấp lý luận chính trị.

Bế mạc Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh nhấn mạnh để tiếp tục thực hiện tốt vai trò, chức năng của trường Đảng là đào tạo cán bộ tiên phong cho Đảng, Học viện Chính trị khu vực I cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, vận dụng triệt để chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, hoàn thành sứ mệnh, tầm nhìn, quan điểm, mục tiêu, giá trị cốt lõi và các định hướng đã đề ra trong giai đoạn mới. Mỗi cán bộ, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm là chiến sỹ tiên phong trên mặt trận tư tưởng trong quá trình tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, góp phần hoàn thành mục tiêu, sứ mệnh của Học viện Chính trị khu vực I trong việc huấn luyện cán bộ cho Đảng như Hồ Chí Minh khẳng định “…huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”

 

 

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:47
  • Hôm nay: 1475
  • Tháng hiện tại: 13087
  • Tổng lượt truy cập: 10639
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970