Nghiệm thu cơ sở Đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước " Một số vấn đề lý luận cơ bản về dân tộc trong thế giới đương đại và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam"

18/09/2019 02:34 PM


Sáng 17/9/2019, tại Học viện Chính trị khu vực I, Hội đồng nghiệm thu cơ sở đã tổ chức Hội nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học cấp Nhà nước “Một số vấn đề lý luận cơ bản về dân tộc trong thế giới đương đại và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam”, mã số: CTDT.01.16/16-20 do Học viện Chính trị khu vực I là cơ quan chủ trì; PGS.TS. Trần Hậu làm Chủ nhiệm đề tài.

 

NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP NHÀ NƯỚC

“MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ DÂN TỘC TRONG THẾ GIỚI ĐƯƠNG ĐẠI

VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO VIỆT NAM”

 

Sáng 17/9/2019, tại Học viện Chính trị khu vực I, Hội đồng nghiệm thu cơ sở đã tổ chức Hội nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học cấp Nhà nước “Một số vấn đề lý luận cơ bản về dân tộc trong thế giới đương đại và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam”, mã số: CTDT.01.16/16-20 do Học viện Chính trị khu vực I là cơ quan chủ trì; PGS.TS. Trần Hậu làm Chủ nhiệm đề tài.

 

 

Hội đồng nghiệm thu Đề tài

 

Tham dự nghiệm thu có TS. Nguyễn Cao Thịnh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp -Ủy ban Dân tộc, đại diện cơ quan quản lý Chương trình; đồng chí Nguyễn Văn Huân, Chánh Văn phòng Chương trình. Đại diện cơ quan chủ trì có PGS.TS Hoàng Văn Hoan, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I; 07 thành viên Hội đồng do PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm Chủ tịch, cùng các Ủy viên là các chuyên gia, nhà khoa học có trình độ chuyên môn sâu liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của Đề tài; Các đại biểu đến từ trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Bộ Công an, Học viện Ngoại giao, Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, chuyên viên Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Học viện Chính trị khu vực I cùng các thành viên tham gia đề tài.

 

Đề tài “Một số vấn đề lý luận cơ bản về dân tộc trong thế giới đương đại và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam” nằm trong chương trình nghiên cứu tổng thể những vấn đề cơ bản và cấp bách về chính sách dân tộc ở nước ta đến năm 2030 do Ủy ban Dân tộc chủ trì. Mục đích của đề tài là hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về dân tộc trong thế giới đương đại, từ đó đề xuất quan điểm định hướng và giải pháp xây dựng hệ thống lý luận về dân tộc ở Việt Nam trong điều kiện mới.

 

 

PGS.TS. Trần Hậu, Chủ nhiệm đề tài trình bày khái quát quá trình triển khai thực hiện đề tài

 

Tại buổi đánh giá, nghiệm thu, PGS.TS. Trần Hậu thay mặt nhóm nghiên cứu đã trình bày khái quát quá trình triển khai thực hiện đề tài, nhận thức và quan niệm về chủ đề nghiên cứu; những kết quả nghiên cứu và đánh giá chung. Chủ nhiệm đề tài cũng trình diện ba sản phẩm chính của đề tài, gồm có: Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, Báo cáo tóm tắt, Báo cáo kiến nghị để Hội đồng nghiệm thu đánh giá.

 

Để đưa ra những định hướng và giải pháp nhằm bổ sung, phát triển lý luận về dân tộc và chính sách dân tộc  mang tính khả thi cao, Đề tài cũng đưa ra một số kiến nghị như: Đánh giá khách quan, toàn diện hơn về khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở nước ta hiện nay và mối quan hệ đối với nghiên cứu lý luận về dân tộc; Xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển các tộc người thiểu số nước ta đến năm 2045; Củng cố bộ máy chuyên trách về công tác tộc người thiểu số các cấp và kiện toàn đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu tăng cường công tác dân tộc của Đảng và Nhà nước, nâng cao nhận thức của xã hội đối với công tác dân tộc…

 

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Minh, Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam phản biện Đề tài

 

 

PGS.TS. Trần Việt Thái Học viện Ngoại giao phản biện Đề tài

 

 

PGS.TS. Lâm Bá Nam Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn phản biện Đề tài
 
Sau khi nghe ý kiến từng thành viên Hội đồng, đại diện cơ quan quản lý Chương trình nhận xét, đánh giá. Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu - PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà nhất trí với các nhận xét, đánh giá, phản biện của các thành viên Hội đồng; đồng thời đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài; ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của nhóm nghiên cứu. Chủ tịch Hội đồng cũng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng, tiếp tục chỉnh sửa, tập trung nghiên cứu sâu hơn để bổ sung, hoàn thiện hướng tới nghiệm thu đề tài cấp Nhà nước, sớm đưa kết quả nghiên cứu của đề tài áp dụng trong thực tiễn.

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 893
  • Tháng hiện tại: 63459
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970