Hội thảo khoa học “Tác động của công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị đến năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp xã hiện nay: Qua thực tế một số tỉnh phía Bắc”

26/11/2018 02:41 PM


Ngày 22/11/2018, tại Học viện Chính trị khu vực I đã diễn ra Hội thảo khoa học “Tác động của công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị đến năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp xã hiện nay: Qua thực tế một số tỉnh phía Bắc”. Đề tài do PGS.TS Hoàng Văn Hoan, Phó Giám đốc Học viện làm chủ nhiệm, Học viện Chính trị khu vực I là cơ quan chủ trì.

HỘI THẢO KHOA HỌC

“Tác động của công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị đến năng lực

 lãnh đạo, quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp xã hiện nay: Qua thực tế một số tỉnh phía Bắc”

 

Ngày 22/11/2018, tại Học viện Chính trị khu vực I đã diễn ra Hội thảo khoa học “Tác động của công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị đến năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp xã hiện nay: Qua thực tế một số tỉnh phía Bắc”. Đề tài do PGS.TS Hoàng Văn Hoan, Phó Giám đốc Học viện làm chủ nhiệm, Học viện Chính trị khu vực I là cơ quan chủ trì.

 

PGS.TS Nguyễn Cúc, Nguyên Giám đốc Học viện và PGS. TS Hoàng Văn Hoan, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I đồng chủ trì Hội thảo. Dự Hội thảo có các nhà khoa học đến từ Học viện Chính trị khu vực I.

 

Ở Việt Nam, chính quyền xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là chính quyền cấp xã) có vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị - hành chính. Chính quyền cấp xã là cầu nối trực tiếp của chính quyền nhà nước với nhân dân, thực hiện hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự, an toàn xã hội của địa phương theo thẩm quyền được phân cấp, đảm bảo cho đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được triển khai thực hiện trong cuộc sống. Việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành cho đội ngũ cán bộ cấp xã nhằm thực thi chức năng nhiệm vụ theo đúng pháp luật, bảo vệ lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và phục vụ nhân dân… là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị.

 

PGS.TS Hoàng Văn Hoan báo cáo đề dẫn tại Hội thảo

 

Báo cáo đề dẫn đã nhấn mạnh, không ít cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo cấp xã chưa tích cực học tập lý luận chính trị, thậm chí không ít người có biểu hiện xem thường và lười học tập lý luận chính trị. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã chỉ rõ: “bốn nguy cơ mà Đảng ta chỉ ra vẫn tồn tại, nhất là nguy cơ… “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm chống phá nước ta; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức”. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến việc áp dụng lý luận vào thực tiễn công tác, cuộc sống.

 

Các ý kiến tham luận tại Hội thảo đã tập trung làm rõ: Một số nét khái quát về cấp xã, chính quyền cấp xã; Cán bộ công chức chính quyền cấp xã; Năng lực quản lý, điều hành của cán bộ chính quyền cấp xã; Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, công chức chính quyền cấp xã; Tác động của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tới năng lực quản lý của cán bộ, công chức chính quyền cấp xã; Phương pháp luận đánh giá tác động của đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị đến năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của cán bộ cấp xã.

Phát biểu kết luận tại Hội thảo, PGS.TS Hoàng Văn Hoan thay mặt Ban Chủ nhiệm đề tài cảm ơn và tiếp thu mọi ý kiến đóng góp của các nhà khoa học để hoàn thiện đề tài, đáp ứng mục tiêu nhiệm vụ của Đề tài đặt ra.

 

 

 

Hành chính - Tổng hợp

  • Đang truy cập:18
  • Hôm nay: 940
  • Tháng hiện tại: 21701
  • Tổng lượt truy cập: 348435
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970