Tọa đàm khoa học “Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm kiên định và sáng tạo (1930-2020) - Những giá trị vận dụng trong đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng ở Học viện Chính trị khu vực I hiện nay”

03/02/2020 03:02 PM


Trong không khí mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới, sáng 03/2/2020, Học viện Chính trị khu vực I đã tổ chức tọa đàm khoa học “Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm kiên định và sáng tạo (1930-2020) - Những giá trị vận dụng trong đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng ở Học viện Chính trị khu vực I hiện nay”. PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS.TS Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trưởng khoa Lịch sử Đảng đồng chủ trì tọa đàm.

 

TỌA ĐÀM KHOA HỌC: “ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 90 NĂM KIÊN ĐỊNH VÀ SÁNG TẠO

(1930-2020) - NHỮNG GIÁ TRỊ VẬN DỤNG TRONG ĐỔI MỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO,

BỒI DƯỠNG Ở HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I HIỆN NAY”

 

Trong không khí mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới, sáng 03/2/2020, Học viện Chính trị khu vực I đã tổ chức tọa đàm khoa học “Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm kiên định và sáng tạo (1930-2020) - Những giá trị vận dụng trong đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng ở Học viện Chính trị khu vực I hiện nay”. PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trưởng khoa Lịch sử Đảng đồng chủ trì tọa đàm.

 

Các đại biểu dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trước buổi tọa đàm

 

Tham dự buổi Lễ còn có: PGS.TS. Lê Thị Thục; TS. Vũ Văn Hậu, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ; các đảng viên thuộc các chi bộ và cán bộ, viên chức, người lao động tại Học viện.

 

PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện trình bày báo cáo đề dẫn

 

Trình bày báo cáo đề dẫn tại tọa đàm, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện nêu rõ: Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng sáng tạo phù hợp hoàn cảnh lịch sử cụ thể của Việt Nam là yếu tố hàng đầu quyết định tạo nên những thành tựu vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình lãnh đạo cách mạng nước ta từ năm 1930 đến nay. Trong quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chính tinh thần kiên định, sáng tạo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã giúp Việt Nam lựa chọn đúng con đường cách mạng phù hợp với điều kiện và yêu cầu lịch sử của đất nước. Tiến hành cách mạng vô sản để giải phóng dân tộc, tiến tới xây dựng Chủ nghĩa xã hội được xác định là chiến lược cách mạng xuyên suốt của cách mạng Việt Nam. Sự ra đời của Đảng với đường lối đúng đắn, sáng tạo đã chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo cách mạng, mở đầu cho những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

 

Vai trò và sự kiên định của Đảng đối với con đường phát triển của Việt Nam được ghi nhận, khẳng định qua chặng đường 90 năm xây dựng và trưởng thành. Tọa đàm là dịp để các nhà khoa học cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng, đặc biệt là tinh thần kiên định, sáng tạo trong lãnh đạo cách mạng Việt Nam, từ đó vận dụng, phát huy tại các cấp đảng bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đây là hoạt động khoa học thiết thực kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), đáp ứng yêu cầu thực tiễn cấp bách hiện nay.

 

Với hơn 22 bài viết và 09 tham luận trực tiếp tại hội trường, các nhà khoa học đã thảo luận, tập trung làm rõ các nội dung: i) Tinh thần kiên định, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo Cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay; ii) Tinh thần kiên định, sáng tạo của Đảng trong lãnh đạo xây dựng đường lối trên các lĩnh vực cụ thể của đời sống kinh tế - xã hội Việt Nam thời kỳ đổi mới; iii) Từ nghiên cứu quá trình của Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, rút ra bài học, những nguyên tắc cơ bản để đảm bảo tính “kiên định” luôn song hành với “tính sáng tạo” có ý nghĩa thực tiễn đối với công tác lãnh đạo, quản lý hiện nay; iv) Tổng kết quá trình Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng trên tinh thần “kiên định” mục tiêu chung, sáng tạo phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị trong những năm gần đây; v) Vận dụng tinh thần kiên định và sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo cách mạng Việt Nam vào nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện Chính trị khu vực I hiện nay.

 

Kết luận tại buổi tọa đàm, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh khẳng định: 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2020), dân tộc ta đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Những thành tựu mà Đảng và nhân dân đã đạt được là sự nối tiếp xứng đáng và đầy tự hào, góp phần làm rạng rỡ thêm những trang sử hào hùng của dân tộc. Tổng kết truyền thống, nhận diện trách nhiệm, nghiên cứu những bài học kinh nghiệm của Đảng để vận dụng và cải biến thực tiễn cách mạng hiện nay là nhiệm vụ có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Thông qua buổi tọa đàm, Đồng chí mong rằng với những tham luận có giá trị của các nhà khoa học, mỗi cán bộ, đảng viên sẽ tiếp tục kiên định mục tiêu; không ngừng sáng tạo, đổi mới tư duy; nâng cao tinh thần “tự cách mạng”, nêu gương nhằm giữ vững bản chất trường Đảng, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện Chính trị khu vực I trong giai đoạn hiện nay.

 

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

 

PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tham luận

 

PGS.TS. Lê Thị Thục, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tham luận

 

TS. Vũ Văn Hậu, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tham luận

 

PGS.TS. Trương Quốc Chính, Trưởng khoa Triết học phát biểu tham luận

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Thúy Hà, Trưởng khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế phát biểu tham luận

 

PGS.TS. Nguyễn Xuân Trung, Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh phát biểu tham luận

 

TS. Phạm Thanh Hà, Trưởng khoa Chủ nghĩa Xã hội khoa học phát biểu tham luận

 

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trưởng khoa Lịch sử Đảng phát biểu tham luận

 

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970