Hội thảo khoa học quốc gia "Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội"

16/01/2020 09:31 PM


Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2020), sáng 16/1/2020, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: "Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội".

 

HỘI THẢO QUỐC GIA "ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM -

TRÍ TUỆ, BẢN LĨNH, ĐỔI MỚI VÌ ĐỘC LẬP TỰ DO VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI"

 

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2020), sáng 16/1/2020, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: "Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội".

 

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, phát biểu khai mạc Hội thảo

 

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với 68 điểm cầu gồm các đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước.

 

Hội thảo được tổ chức nhằm làm rõ những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng trong 90 năm qua; khẳng định và làm sâu sắc thêm những thành tựu lớn lao trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định sự trưởng thành của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh, sức sáng tạo trong quá trình vừa lãnh đạo cách mạng, vừa tự xây dựng và chỉnh đốn; góp phần giáo dục truyền thống, củng cố và nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam.

 

Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

 

Tham dự Hội thảo có hơn 800 đại biểu là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học ở Trung ương, thành phố Hà Nội và một số địa phương. Tại điểm cầu các địa phương trong cả nước, có các đại diện là lãnh đạo các tỉnh, thành phố cùng các sở, ban, ngành trực thuộc.

 

Các đồng chí chủ trì Hội thảo

 

* Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi

 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ: Trải qua 90 năm, Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành các cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn ngàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại. Đó là thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống xâm lược mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954; đại thắng Mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế; thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tiếp tục đưa đất nước ta phát triển, từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội với nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế.

 

Nhờ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, nước ta từ một xứ thuộc địa, nửa phong kiến, đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội, có đời sống vật chất và tinh thần không ngừng nâng cao. Đất nước ta đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động tích cực  hội nhập quốc tế, uy tín và vị thế quốc tế ngày càng cao.

 

Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: “Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 90 năm qua đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Đồng thời, chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân. Cũng trong quá trình đó, Đảng ta đã thể hiện mạnh mẽ bản lĩnh, tầm vóc trí tuệ, lớn lao, tích lũy và đúc rút những bài học kinh nghiệm quý báu, hun đúc nên truyền thống vẻ vang của Đảng quang vinh mà chúng ta phải ra sức gìn giữ và phát huy trong điều kiện mới”.

 

Nhấn mạnh năm 2020 có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, đồng chí Trần Quốc Vượng cho biết, Ban Bí thư đã có chủ trương và chỉ đạo tổ chức lễ kỷ niệm quốc gia, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu, trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân… và hội thảo khoa học cấp quốc gia được tổ chức hôm nay là một trong những hoạt động trọng tâm, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: “Tại hội thảo hôm nay, chúng ta cùng nhau ôn lại kho sử bằng vàng của Đảng, khẳng định mạnh mẽ những thành tựu vĩ đại, đúc kết những kinh nghiệm quý báu của Đảng trong 90 năm qua. Trên cơ sở đó thống nhất, đánh giá, nhận định đồng thời đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, sánh vai với các cường quốc năm châu như ý nguyện của Bác Hồ và nhân dân ta”.

 

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu kết luận Hội thảo

 

* Tầm nhìn và định hướng của Đảng trong bối cảnh mới

 

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng cho biết, trải qua 90 năm với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc Việt Nam đã vượt qua bao chông gai thử thách, hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, làm tròn nhiệm vụ quốc tế cao cả, vững bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện rõ bản chất cách mạng, khoa học của một đảng chân chính nhất, khẳng định là một đảng duy nhất tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đặc biệt đứng trước nhiều vấn đề mới, phức tạp diễn ra ở trong và ngoài nước phải xử lý giải quyết, Đảng đã luôn kiên định, nắm vững và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.

 

Trải qua chặng đường 35 năm, sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ như hôm nay. Tuy nhiên, chúng ta không thể tự mãn, chủ quan mà “ngủ quên trên vòng nguyệt quế”. Công cuộc đổi mới vẫn đang phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, nguy cơ tụt hậu vẫn còn, đòi hỏi Đảng phải vững vàng bản lĩnh, tiếp tục nâng cao tầm trí tuệ để lãnh đạo giải quyết những khó khăn mới đặt ra, tiếp tục đưa đất nước phát triển.

 

Trong mọi hoàn cảnh, phải vững vàng trên nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới; tiếp tục đổi mới, phát triển lý luận của Đảng lên một tầm cao mới; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Đội ngũ cán bộ của Đảng cần tiếp tục trau dồi đạo đức cách mạng, trí tuệ, bản lĩnh, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ để lãnh đạo sự nghiệp đổi mới trong những chặng đường tiếp theo. Đảng cần phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, ý chí, sức mạnh con người Việt Nam; khơi dậy khát vọng phát triển của toàn dân tộc để thực hiện tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ. Điều đó cũng là tiếp tục khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng, quyết tâm và sức sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam để làm nên những kỳ tích phát triển mới, thực hiện nguyện ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại: đưa dân tộc Việt Nam bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu đề dẫn Hội thảo

 

Xây dựng Đảng là then chốt

 

Hội thảo đã nhận được 60 tham luận của các nhà khoa học, đại diện các cơ quan Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành phố ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Các tham luận khoa học đã tập trung vào những vấn đề chủ yếu như: Khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu lịch sử, đáp ứng yêu cầu giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Cùng với đó, làm rõ thêm những thành tựu của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là những thành tựu trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến thành công của cách mạng Việt Nam; đề xuất những định hướng, giải pháp nhằm phát triển đất nước bền vững và xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ cách mạng mới.

 

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản tham luận tại Hội thảo

 

Đồng chí Trần Thị Thu Hương, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham luận tại Hội thảo

 

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng tham luận tại Hội thảo (hình thức trực tuyến)

 

Các tham luận tại Hội thảo khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử cách mạng nước ta, đánh dấu mốc son chói lọi trên con đường phát triển dân tộc. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

 

Nhìn lại chặng đường lịch sử từ khi Đảng ra đời cho đến nay, các tham luận đã phân tích, lý giải và tiếp tục khẳng định sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là tất yếu lịch sử, đáp ứng kịp thời, đầy đủ những đòi hỏi bức thiết để giành độc lập, tự do và dân chủ nhân dân. Đó là kết quả của sự vận động, phát triển và thống nhất trong phong trào cách mạng trong cả nước, sự chuẩn bị công phu của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, sự đoàn kết thống nhất của chiến sỹ tiền phong vì lợi ích của giai cấp, dân tộc. Đó là sự kết hợp Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân, phong trào yêu nước tại Việt Nam. Đảng Cộng sản ra đời đã chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng. Sau khi thành lập, Đảng đã ban hành cương lĩnh chính trị, đưa ra đường lối đúng đắn với từng giai đoạn cách mạng.

 

Hội thảo tiếp tục làm sâu sắc hơn những thành tựu của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là những thành tựu trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng. Với nhiều góc độ tiếp cận khác nhau, các tham luận khẳng định những thành tựu về lý luận và thực tiễn về sự lãnh đạo của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam, đặc biệt nhiều bài viết đã đề cập đến thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước. Đó là định hướng phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; phát triển con người Việt Nam toàn diện, thực hiện chính sách xã hội vì con người; thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa nhằm nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, chú trọng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân, vì nhân dân;…Những thành tựu to lớn của lịch sử cách mạng Việt Nam là kết quả của quá trình đổi mới tư duy lý luận, vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện cụ thể của Việt Nam.

 

Xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến sự thành công của cách mạng Việt Nam. Các tham luận đã làm rõ, thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua là nhân chứng sinh động về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của đảng và sức mạnh to lớn của nhân dân. Trong quá trình lãnh đạo, Đảng không ngừng tự đổi mới, chỉnh đốn nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng qua các thời kỳ. Nhiều tham luận nhấn mạnh xây dựng đảng gắn với bảo vệ đảng là quy luật  trong quá trình phát triển của Đảng, làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự là đảng chân chính, trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu cho đạo đức, trí tuệ, bản lĩnh, lương tâm và danh dự của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam.

 

Một số tham luận cũng chỉ rõ xây dựng Đảng về đạo đức trở thành một nhiệm vụ chủ yếu cấp bách của công tác xây dựng Đảng, được đặt ở vị trí ngang hàng về tổ chức, để Đảng xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân.

 

Trên cơ sở phân tích sâu sắc những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới cũng như trong nước, các tham luận đã đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm phát triển bền vững đất nước, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại, tập trung vào các nội dung như: Xây dựng đảng toàn diện cả về tổ chức và đạo đức, nâng cao trí tuệ, năng lực lãnh đạo cầm quyền, tích cực đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, thực hiện tốt kiểm soát quyền lực. Xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; Thực hiện tốt các chính sách xã hội để tất cả mọi người đều được hưởng thành quả của sự phát triển; thực hiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội…

 

* Nâng cao niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng

 

Kết luận Hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá: Các tham luận tại Hội thảo đã kế thừa những nghiên cứu về Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhiều năm qua, đồng thời tiếp cận nhiều tư liệu mới. Mỗi tham luận là một công trình nghiên cứu tổng hợp theo từng vấn đề cụ thể, phản ánh khá toàn diện, đầy đủ và sâu sắc về lịch sử cũng như những bước phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các tham luận mang ý nghĩa tư tưởng chính trị cao, nội dung khoa học phong phú, có ý nghĩa sâu sắc đáp ứng mục đích yêu cầu đề ra tại Hội thảo.

 

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: “Các tham luận trên là những đóng góp quan trọng và thiết thực cho công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, củng cố và nâng cao niềm tin của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; qua đó góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tạo nên sự thống nhất cao về tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, để xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ lúc sinh thời hàng mong đợi”.

 

Khẳng định Hội thảo là hoạt động có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng cũng cho rằng, Hội thảo là dịp tưởng nhớ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người sáng lập, giáo dục, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta cũng như công lao của các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng như Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Trường Chinh, Lê Duẩn, Hoàng Đình Giong, Hoàng Văn Thụ…đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh và tấm gương của các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu là viên ngọc sáng ngời kích thích tinh thần yêu nước truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

BT & Mạnh Thắng (hcma.vn)

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970