Giới thiệu sách “Tư tưởng, lý luận với đổi mới và phát triển đất nước”

29/09/2023 05:35 PM


Thực hiện kế hoạch giới thiệu sản phẩm khoa học cấp Học viện, sáng 29/9/2023, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức buổi giới thiệu sách “Tư tưởng, lý luận với đổi mới và phát triển đất nước” của GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Chính trị Sự thật xuất bản năm 2021. PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I chủ trì buổi giới thiệu.

 

PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I chủ trì buổi giới thiệu sách

 

Đại diện nhóm giới thiệu sách, TS Đỗ Đức Quân, Trưởng khoa Kinh tế Chính trị cho biết: Cuốn sách “Tư tưởng, lý luận với đổi mới và phát triển đất nước” được biên soạn trên cơ sở tập hợp các bài phát biểu của GS,TS Nguyễn Xuân Thắng tại các cuộc hội thảo khoa học, lễ kỷ niệm cùng một số bài viết đã được đăng trên các báo, tạp chí, sách... trong thời gian từ năm 2016 đến nay. Cuốn sách có kết cấu gồm 03 phần:

Phần thứ nhất: Vững vàng trên nền tảng tư tưởng của Đảng. Gồm 20 bài viết, trong đó có 06 bài viết hệ thống hóa tư tưởng C.Mác, Ăngghen, Lênin và Cách mạng Tháng Mười Nga, khẳng định những giá trị về lý luận và thực tiễn, ý nghĩa của các tư tưởng đó đối với cách mạng thế giới và Việt Nam; 08 bài viết về tầm nhìn, vai trò, tư tưởng của Hồ Chí Minh đối với quá trình ra đời, phát triển, sáng tạo, đổi mới của cách mạng Việt Nam qua một số tác phẩm trong công tác xây dựng Đảng, dân vận, xây dựng nông thôn mới hiện nay. Ngoài ra, còn có các bài viết nêu bật bản lĩnh và tinh thần sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, gắn liền tổng kết 50 năm thực hiện nội dung cơ bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thực tiễn.

Phần thứ hai: Bản hùng ca của dân tộc và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Gồm 19 bài viết, trong đó có 03 bài viết ca ngợi truyền thống lịch sử, văn hóa từ thời Hùng Vương dựng nước đến thời đại Hồ Chí Minh, ca ngợi sức mạnh của quần chúng nhân dân làm nên lịch sử thông qua phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc thông qua vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Có 02 bài viết về địa danh có vai trò và vị trí địa chiến lược, góp phần vào thắng lợi của Đảng ta trong lãnh đạo cuộc kháng chiến chống chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; 14 bài viết ca ngợi những công lao đóng góp của các nhà lãnh đạo, lãnh tụ của Đảng và Nhà nước trong đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, quê hương đất nước và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phần thứ ba: Cơ đồ dân tộc, khát vọng và tầm nhìn phát triển đất nước. Gồm 20 bài viết, trong đó có 02 bài viết về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; 06 bài viết về công tác xây dựng Đảng, phát triển đội ngũ cán bộ, Đảng viên; 02 bài viết về tổ chức công đoàn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; 02 bài viết về tầm nhìn, khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay. Ngoài ra, có 04 bài viết về mô hình phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam; 04 bài viết về quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế trong bối cảnh mới.

 

TS Đỗ Đức Quân, Trưởng khoa Kinh tế Chính trị giới thiệu tổng quan nội dung cuốn sách

 

Qua nghiên cứu và phân tích nội dung cuốn sách, các đại biểu tham dự đều cho rằng cuốn sách là tài liệu quý, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong quán triệt sâu sắc nền tảng tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, nhận thức và tư duy lý luận của Đảng, đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, cuốn sách đã làm rõ những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu và làm sáng tỏ từ lý luận đến thực tiễn công cuộc đổi mới của nước ta; nhận diện những “khoảng trống” mà các thế lực thù địch đang tập trung chống phá, từ đó xây dựng các luận cứ khoa học thuyết phục nhằm phục vụ trực tiếp công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu tại buổi giới thiệu sách, PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện khẳng định: Bên cạnh những giá trị đã được các cán bộ, giảng viên đề cập, cuốn sách “Tư tưởng, lý luận với đổi mới và phát triển đất nước” của GS,TS Nguyễn Xuân Thắng còn thể hiện tâm huyết, tầm nhìn chiến lược trong đổi mới phương pháp nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên của các trường Đảng. Qua nghiên cứu nội dung cuốn sách, PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh mong muốn cán bộ, giảng viên tại Học viện sẽ tiếp tục kiên định mục tiêu, lý tưởng, giữ vững tinh thần kỷ luật, có trách nhiệm cao trong mỗi thông điệp bài giảng, góp phần củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân vào chế độ và sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Một số hình ảnh tại buổi giới thiệu sách:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970