Giới thiệu sách "Nhà nước - Tôn giáo - Luật pháp"

21/10/2021 10:31 AM


Cuốn sách "Nhà nước - Tôn giáo - Luật pháp" là những nghiên cứu tâm huyết của GS.TS. Đỗ Quang Hưng, một chuyên gia có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu về tôn giáo, thông qua luận chứng sâu sắc cùng với nguồn tư liệu phong phú được chắt lọc, tác giả đã tiếp cận mối quan hệ nhà nước và tôn giáo, luật pháp và tôn giáo từ lý thuyết đến thực tiễn, từ kinh nghiệm của các nước Âu - Mỹ, Đông Bắc Á đến Việt Nam.

 

GIỚI THIỆU SÁCH “NHÀ NƯỚC - TÔN GIÁO - LUẬT PHÁP”

 

Thực hiện Kế hoạch số 615-KH/HVCTKVI, chiều 20/10/2021, Trung tâm Thông tin khoa học phối hợp khoa Dân tộc và Tôn giáo tổ chức buổi giới thiệu sách “Nhà nước - Tôn giáo - Luật pháp” của GS.TS. Đỗ Quang Hưng, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật, xuất bản năm 2015. PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Giám đốc Học viện chủ trì buổi giới thiệu sách thông qua hình thức trực tuyến.

 

PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Giám đốc Học viện chủ trì buổi giới thiệu sách

 

Dự buổi giới thiệu sách còn có: Các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện; lãnh đạo, chuyên viên Trung tâm Thông tin khoa học; lãnh đạo các khoa chuyên môn cùng toàn thể cán bộ, giảng viên tham dự.

 

TS. Vũ Trường Giang, Trưởng khoa Dân tộc và Tôn giáo giới thiệu tổng quan nội dung cuốn sách

 

Đại diện đơn vị giới thiệu sách, TS. Vũ Trường Giang, Trưởng khoa Dân tộc và Tôn giáo đã giới thiệu về tác giả và tổng quan nội dung cuốn sách. Cuốn sách "Nhà nước - Tôn giáo - Luật pháp" là công trình nghiên cứu công phu của GS.TS Đỗ Quang Hưng, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu tôn giáo, thành viên Hội đồng lý luận Trung ương. Nội dung của cuốn sách là những nghiên cứu tiếp cận mối quan hệ giữa Nhà nước và tôn giáo, luật pháp và tôn giáo từ lý thuyết đến thực tiễn, từ kinh nghiệm của các nước Âu Mỹ, Đông Bắc Á đến Việt Nam.

Qua nội dung cuốn sách cho thấy tác giả đã khái quát hóa lộ trình xây dựng, hoàn thiện luật pháp tôn giáo của Nhà nước Việt Nam trong nỗ lực hướng tới một môi trường thích hợp để cộng đồng tôn giáo không những thực hiện tốt pháp luật với tư cách công dân mà còn thông qua luật pháp về tôn giáo để tìm thấy sự thỏa mãn đời sống tâm linh, đồng thời gợi mở những tư vấn đề xuất dưới góc độ chuyên môn đối với việc xây dựng một nhà nước pháp quyền về tôn giáo ở nước ta hiện nay.

Cuốn sách được kết cấu thành ba phần. Thông qua ba phần nội dung được tác giả đề cập đến, khoa chuyên môn qua nghiên cứu, tìm hiểu và chỉ ra những giá trị cốt lõi của cuốn sách.

Phần I: Với nội dung quan hệ nhà nước và giáo hội, được tác giả nhìn nhận và giải quyết vấn đề tôn giáo phải luôn gắn với hai điều kiện: Thứ nhất: luôn đặt trong và dưới vấn đề dân tộc; Thứ hai: phải tuân thủ nguyên tắc chính trị của một nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa; Nguyên lý của chủ nghĩa thế tục và mô hình nhà nước thế tục là nguyên tắc kinh nghiệm phổ biến cho mọi dân tộc, mọi quốc gia muốn thực hiện nhà nước phi tôn giáo, đồng thời có thể khai thác và sử dụng năng lực xã hội, văn hóa, tinh thần của các tôn giáo; Xây dựng và hoàn thiện mô hình nhà nước thế tục ở Việt Nam với những nội dung tổng thể (mô hình, chính sách, quản lý) phải được tiến hành từng bước đồng thời như một tổng thể. Trong đó cần vận dụng kinh nghiệm quốc tế một cách chủ động, sáng tạo.

Phần II: Được tác giả đặt tên là Tôn giáo, đề cập đến thực tiễn đời sống tôn giáo ở Việt Nam; vai trò, tác động của tôn giáo với đời sống xã hội nhìn từ góc độ chính sách tôn giáo và hiệu quả thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước.

Phần III:Với tên gọi Luật pháp và Tôn giáo, là quá trình hình thành và phát triển, hoàn thiện luật pháp tôn giáo ở Việt Nam - kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới và bài học cho Việt Nam.

 

TS. Đào Đình Thưởng, giảng viên khoa Dân tộc và Tôn giáo giới thiệu nội dung cuốn sách

 

ThS. Đặng Thị Hải Hằng, giảng viên khoa Dân tộc và Tôn giáo giới thiệu nội dung cuốn sách

 

Tại buổi giới thiệu sách, cán bộ, giảng viên đã có những trao đổi với khoa chuyên môn để làm rõ những vấn đề được tác giả đề cập đến trong cuốn sách.

Nhằm góp phần cung cấp tài liệu tham khảo cho các khoa chuyên môn phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật đã xuất bản cuốn sách năm 2015. Cuốn sách là những nghiên cứu tâm huyết của GS.TS. Đỗ Quang Hưng, một chuyên gia có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu về tôn giáo, thông qua luận chứng sâu sắc cùng với nguồn tư liệu phong phú được chắt lọc, tác giả đã tiếp cận mối quan hệ nhà nước và tôn giáo, luật pháp và tôn giáo từ lý thuyết đến thực tiễn, từ kinh nghiệm của các nước Âu - Mỹ, Đông Bắc Á đến Việt Nam.

Trung tâm Thông tin khoa học