Tổng quan nội dung cuốn sách "Nhà nước khởi tạo: Giải pháp huyền thoại về vai trò của Nhà nước và khu vực tư nhân"

20/10/2021 02:30 PM


 

Cuốn sách “Nhà nước khởi tạo: Giải pháp huyền thoại về vai trò của Nhà nước và khu vực tư nhân” của tác giả Mariana Mazzcato, Nhà xuất bản Thế giới, xuất bản năm 2021.

 

File đính kèm

Khoa Lãnh đạo học và Chính sách công

Nội dung trong tệp đính kèm
Không hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF