Tổng quan nội dung cuốn sách " Tăng trưởng bao trùm trong khu vực doanh nghiệp ở Việt Nam"

01/10/2021 04:28 PM


 

Cuốn sách "Tăng trưởng bao trùm trong khu vực doanh nghiệp ở Việt Nam” do PGS,TS. Nguyễn Văn Công chủ biên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội xuất bản năm 2018.

 

File đính kèm

Khoa Kinh tế chính trị

Nội dung trong tệp đính kèm
Không hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF