Sáng 24/5/2021, Trung tâm Thông tin khoa học phối hợp với khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh tổ chức buổi giới thiệu sách “Phòng, chống “tự diến biến”, “tự chuyển hóa” ở Việt Nam hiện nay” do Thiếu tướng, ...

Thực hiện Kế hoạch số 303-KH/HVCTKVI, sáng 20/5/2021, Trung tâm Thông tin khoa học và Khoa Triết học đã phối hợp tổ chức buổi giới thiệu sách “30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời ...

Thực hiện Kế hoạch số 276-KH/HVCTKVI về việc tổ chức hoạt động nhân dịp Kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5); Kế hoạch số 278-KH/HVCTKVI về việc giới thiệu sách chuyên môn phục vụ công ...

Thực hiện Kế hoạch số 235/KH-HVCTKV I, chiều 29/4/2021, tại Học viện Chính trị khu vực I, Trung tâm Thông tin khoa học đã phối hợp với Bộ môn Quốc phòng - An ninh, Ban Tổ chức - Cán bộ tổ chức buổi ...

Thực hiện Kế hoạch 216-KH/HVCTKV I ngày 01/4/2021 về giới thiệu sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, sáng 14/4/2021, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức buổi giới thiệu sách “Một số luận cứ phản ...

Sáng 25/12/2020, Trung thâm Thông tin khoa học phối hợp với Khoa Lãnh đạo học và Chính sách công tổ chức giới thiệu sách “Dẫn dắt sự thay đổi” của tác giả John P. Kotter

Sáng 18/12/2020, Trung tâm Thông tin Khoa học phối hợp với Khoa Văn hóa và Phát triển tổ chức buổi giới thiệu sách “Sự đa dạng văn hóa và đối thoại giữa các nền văn hóa - Một góc nhìn từ Việt Nam” ...

Sáng 03/12/2020, Trung tâm Thông tin Khoa học phối hợp với khoa Dân tộc và Tôn giáo tổ chức buổi giới thiệu sách “Tôn giáo với dân tộc và chủ nghĩa xã hội” của PGS.TS. Nguyễn Đức Lữ, Nhà xuất bản ...