Thực hiện Kế hoạch số 471-KH/HVCTKVI, chiều 16/8/2021, Trung tâm Thông tin khoa học phối hợp Khoa Xã hội học và Phát triển đã tổ chức buổi giới thiệu sách thông qua hình thức trực tuyến với tựa đề ...

Thực hiện Kế hoạch số 379-KH/HVCTKV I, sáng 22/6/2021, Trung tâm Thông tin khoa học phối hợp với Khoa Văn hóa và Phát triển tổ chức buổi giới thiệu sách “Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát ...

Thực hiện Kế hoạch số 378-KH/HVCTKV I, sáng 11/6/2021, Trung tâm Thông tin khoa học đã phối hợp với Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học tổ chức buổi giới thiệu sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn ...