Tháng 4 năm 2022 các khoa chuyên môn đã tổ chức giới thiệu sách cấp khoa thông qua hình thức trực tuyến với hai cuốn sách “Nhà nước kiến tạo phát triển với Đảng chính trị và các tổ chức xã hội” ...

Chiều ngày 27/4/2022, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức buổi giới thiệu sách “Tư duy nhanh và chậm” của tác giả Daniel Kahneman được Nhà xuất bản Thế Giới tái bản xuất bản năm 2019. Buổi giới ...

sáng ngày 18/4/2022 Học viện Chính trị khu vực I tổ chức buổi giới thiệu sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư ...