Chiều 29/9/2021 Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm hoạt động giới thiệu sách và góp ý Dự thảo phát triển văn hóa đọc, PSG.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Giám đốc Học viện dự và ...

Thực hiện Kế hoạch số 550-KH/HVCTKVI, sáng 24/9/2021, Trung tâm Thông tin khoa học phối hợp khoa Kinh tế chính trị tổ chức buổi giới thiệu sách thông qua hình thức trực tuyến, với tiêu đề “Tăng ...

Tổng quan nội dung cuốn sách "Nghiên cứu chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh"

Thực hiện Kế hoạch số 540-KH/HVCTKVI, sáng 16/9/2021, Trung tâm Thông tin khoa học phối hợp với khoa Lịch sử Đảng tổ chức buổi giới thiệu sách "Nghiên cứu chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong ...

Tổng quan nội dung cuốn sách "Mối quan hệ giữa xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức với xây dựng đảng về đạo đức” do Tác giả PGS,TS Lê Kim Việt chủ biên, NXB, CTQG sự thật, xuất bản năm ...

Tổng quan nội dung cuốn sách "Kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ nhằm phòng ngừa tham nhũng ở Việt Nam hiện nay” do TS. Phạm Thị Huệ chủ biên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật, ...

Chiều 27/8/2021, Trung tâm Thông tin khoa học phối hợp với khoa Xây dựng Đảng tổ chức buổi giới thiệu sách “Mối quan hệ giữa xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức với xây dựng Đảng về đạo ...