Giới thiệu sách cấp khoa và sản phẩm khoa học tháng 8 năm 2022

31/08/2022 02:44 PM


Thực hiện kế hoạch giới thiệu sách cấp khoa và sản phẩm khoa học tháng 8 năm 2022, Cổng Thông tin điện tử trân trọng giới thiệu tóm tắt Tổng quan Giới thiệu sách cấp khoa tháng 8/2022.

 

TS. Ngô Ánh Hồng đại diện khoa Văn hóa và Phát triển giới thiệu sách

 

Cuốn sách “Văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” của nhóm tác giả PGS.TS. Phạm Duy Đức, PGS.TS Vũ Thị Phương Hậu (đồng chủ biên) do Nhà xuất bản  Chính trị Quốc gia - Sự thật xuất bản năm 2019, cuốn sách được khoa Văn hóa và Phát triển chủ trì giới thiệu. Với kết cấu gồm có 4 chương, cuốn sách nghiên cứu cơ sở lý luận quan điểm, đường lối của Đảng ta về xây dựng văn hóa trong chính trị và trong kinh tế cũng như khảo sát, đánh giá thực trạng xây dựng văn hóa trong hai lĩnh vực chính trị và kinh tế từ đó chỉ ra những quan điểm, giải pháp hữu ích để tiếp tục đẩy mạnh công tác này trong thời gian tới.

Bên cạnh những giá trị cuốn sách góp phần công tác nghiên cứu, giảng dạy tại Học viện Chính trị khu vực I, cuốn sách còn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực phản động, thù địch và củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, gắn văn hóa với kinh tế và văn hóa với chính trị.

 

TS. Nguyễn Văn Đức đại diện khoa Lịch sử Đảng giới thiệu sách

 

Cuốn sách ‘‘Cương lĩnh năm 2011 những vấn đề lý luận và thực tiễn qua 10 năm thực hiện của GS.TS. Tạ Ngọc Tấn (chủ biên), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản năm 2021. Cuốn sách được khoa Lịch sử Đảng nghiên cứu giới thiệu.

 

Với kết cấu gồm 5 chương, cuốn sách tập trung nghiên cứu làm rõ giá trị, sự vận dụng, phát triển những bài học kinh nghiệm lớn của Cương lĩnh năm 2011. Những vấn đề chung về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Những vấn đề về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; những vấn đề về hệ thống chính trị và vai trò lãnh đạo của Đảng. Đánh giá tổng quát về nhận thức lý luận và thực tiễn qua 10 năm thực hiện Cương lĩnh năm 2011 và đưa ra những đề xuất, kiến nghị. Cuốn sách là kết quả nghiên cứu công phu, nghiêm túc, có nội dung phong phú của các giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu đầu ngành; nhiều nội dung nghiên cứu, đánh giá đã được Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII tiếp thu và đưa vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và đã được Đại hội XIII thông qua. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho độc giả quan tâm đến vấn đề này.

 

TS. Lê Thế Lâm đại diện khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế giới thiệu sách

 

Cuốn sách: “Chiến tranh thương mại hay mâu thuẫn giai cấp: Bất bình đẳng bóp méo kinh tế toàn cầu và đe dọa hòa bình thế giới” của tác giả Mattew C. Klein và Michael Pettis được dịch giả Nguyễn Minh Thu dịch, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản tháng 12 năm 2022.

Với dung lượng 368 trang, cuốn sách được chia thành 6 chương, bằng cách kết hợp phân tích về kinh tế và chính trị với lịch sử sâu sắc, nội dung sách đã đề cập gay gắt, trực diện và lý giải tại sao chiến tranh thương mại là kết quả không mong muốn của các lựa chọn chính trị nhằm phục vụ lợi ích của người giàu bất chấp việc đánh đổi quyền lợi của người lao động và một trong những thách thức to lớn của thời đại chúng ta đó là tình trạng bất bình đẳng xã hội, phân hóa giàu nghèo ngày càng gay gắt trong thế giới toàn cầu hóa hiên nay. Cuốn sách góp phần khẳng định tính đúng đắn của đường lối đổi mới đất nước về mọi mặt nói chung, đối ngoại nói riêng của Đảng và Nhà nước ta. Đặc biệt là khẳng định những thành quả lớn lao của việc giải quyết mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã hội với vấn đề bình đẳng xã hội hướng tới mục tiêu dân chủ, công bằng, văn minh ở nước ta.

 

TS. Đoàn Mạnh Hùng, giảng viên chính khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh giới thiệu luận án tiến sĩ

 

TS. Vương Hồng Hà, giảng viên chính khoa Xã hội học và Phát triển giới thiệu luận án tiến sĩ

 

TS. Đặng Thị Hải Hằng, giảng viên chính khoa Dân tộc và Tôn giáo giới thiệu luận án tiến sĩ

 

Bên cạnh giới thiệu sách cấp khoa, trong tháng 8/2022 Học viện cũng đã tổ chức giới thiệu 03 sản phẩm khoa học là những Luận án tiến sĩ của các giảng viên thuộc các khoa chuyên môn: Luận án Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác kiểm tra, giám sát của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay” của Tiến sĩ Đoàn Mạnh Hùng, khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh; Luận án: Vốn xã hội trong phát triển nguồn nhân lực trẻ ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh” của Tiến sĩ Vương Hồng Hà, khoa Xã hội học và Phát triển và Luận án “Hôn nhân của người Việt ở xã Thọ Nghiệp, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định” của Tiến sĩ Đặng Thị Hải Hằng khoa Dân tộc và Tôn giáo.

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970