Giới thiệu sách "Bản chất khoa học và Cách mạng của Chủ nghĩa Mác - Lê nin"

26/05/2022 08:34 PM


Chiều 26/5/2022, Học viện tổ chức giới thiệu sách “Bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê nin” của GS.TS. Hoàng Chí Bảo chủ biên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội xuất bản năm 2010. Buổi giới thiệu sách do khoa Triết học, khoa Kinh tế chính trị, khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học đồng chủ trì và giới thiệu thông qua hình thức trực tuyến.

 

PGS.TS. Trương Quốc Chính, Trưởng khoa Triết học giới thiệu nội dung cuốn sách

 

Tham dự buổi giới thiệu sách có đại diện lãnh đạo Ban Thanh tra, Trung tâm Thông tin khoa học cùng toàn thể cán bộ giảng viên các khoa đồng chủ trì và cán bộ quan tâm tham dự.

Tại buổi giới thiệu, đại diện các khoa đã giới thiệu tổng quan nội dung cuốn sách. Cuốn sách gồm 4 phần, 9 chương, 575 trang. Chủ đề chính của cuốn sách đã đánh giá tầm vóc lớn lao, giá trị bền vững, ý nghĩa và sức sống mang tính thời đại của Chủ nghĩa Mác-Lênin; Nhận thức, vận dụng và phát triển bản chất khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác-Lênin trong thực tiễn lịch sử của CNXH hiện thực thế kỷ XX, hiện nay và trong tương lai với những điều kiện và hoàn cảnh lịch sử mới, qua đó đề xuất, gợi mở một số ý kiến về tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, đào tạo và giáo dục, tuyên truyền Chủ nghĩa Mác-Lênin gắn với tư tưởng Hồ Chí Minh ở Việt Nam hiện nay.

Với những nội dung cơ bản, từ tổng quan lịch sử hình thành và phát triển của chủ nghĩa Mác - Lê nin đến phân tích về bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê nin, vấn đề cốt yếu về triết học, tính khoa học, tính hệ thống, tính thực tiễn, tính phê phán, tính cách mạng, tính sáng tạo của chủ nghĩa Mác – Lênin, đặc biệt là tính tính nhân văn. Tính nhân văn của chủ nghĩa Mác - Lênin thể hiện ở chỗ mục tiêu của học thuyết này hướng đến sự giải phóng con người: “Cần phải thấy rằng, mục tiêu giải phóng con người được nhất quán từ đầu cho đến cuối cùng trong suốt quá trình lịch sử hình thành phát triển của chủ nghĩa Mác”; tính nhân văn của chủ nghĩa Mác - Lênin còn thể hiện ở chỗ học thuyết này không chỉ đề ra mục tiêu mà đã xác định cách thức, con đường, phương hướng để con người có thể tự giải phóng mình: “Bản chất nhân văn của chủ nghĩa Mác không chỉ là đề ra mục tiêu giải phóng con người, loài người khỏi áp bức, bóc lột mà còn ở chỗ chủ nghĩa Mác đã phát hiện ra chủ nghĩa duy vật lịch sử, phát hiện ra bản chất của con người và những quy luật phát triển của xã hội loài người. Trên cơ sở lý luận đó, chủ nghĩa Mác đã xác định được phương hướng xây dựng một xã hội mới, thực hiện quyền tự do phát triển của mỗi con người”.

Tại buổi giới thiệu sách, cán bộ giảng viên thuộc các khoa chuyên môn đã trao đổi, thảo luận, phân tích, làm rõ và đưa ra những quan điểm, đánh giá liên quan đến những nội dung cuốn sách.

Thay mặt các khoa chủ trì buổi giới thiệu sách, TS. Phạm Thanh Hà, Trưởng khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học nhấn mạnh, các khoa chuyên môn đã tiếp cận, nghiên cứu cuốn sách dưới góc độ chuyên môn của từng lĩnh vực giảng dạy. Thông qua buổi giới thiệu sách nhằm góp phần nhận thức rõ hơn bản chất khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác-Lênin, từ đó góp phần thực hiện tốt Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch trong tình hình mới; kiên định định hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội và tiếp tục đổi mới để phát triển ở Việt Nam.

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970