Giới thiệu sách "Nghiên cứu chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh”

13/09/2021 12:58 PM


Thực hiện Kế hoạch số 540-KH/HVCTKVI, sáng 16/9/2021, Trung tâm Thông tin khoa học phối hợp với khoa Lịch sử Đảng tổ chức buổi giới thiệu sách "Nghiên cứu chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh” của nhóm tác giả PGS.TS. Tô Huy Rứa - GS.TS. Hoàng chí Bảo (đồng chủ biên), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản năm 2017. PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện chủ trì buổi giới thiệu sách.

 

GIỚI THIỆU SÁCH “NGHIÊN CỨU CHỦ THUYẾT PHÁT TRIỂN CỦA VIỆT NAM TRONG THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH”

 

Thực hiện Kế hoạch số 540-KH/HVCTKVI, sáng 16/9/2021, Trung tâm Thông tin khoa học phối hợp với khoa Lịch sử Đảng tổ chức buổi giới thiệu sách "Nghiên cứu chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh” của nhóm tác giả PGS.TS. Tô Huy Rứa - GS.TS. Hoàng chí Bảo (đồng chủ biên), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản năm 2017. PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện chủ trì buổi giới thiệu sách.

 

Tham dự buổi giới thiệu sách còn có: Các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện; lãnh đạo, chuyên viên Trung tâm Thông tin khoa học cùng lãnh đạo, giảng viên các khoa chuyên môn.

 

PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện chủ trì buổi giới thiệu sách

 

Đại diện khoa chuyên môn, TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trưởng khoa Lịch sử Đảng đã giới thiệu tổng quan nội dung cuốn sách. Đồng chí cho biết, cuốn sách đã đề cập nhiều nội dung sâu sắc về “Chủ thuyết Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh”, có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn; Cuốn sách góp phần khẳng định tính đúng đắn của Đảng khi xác định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng, kim chỉ nam hành động của cách mạng Việt Nam, là ý thức hệ chủ đạo của xã hội Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, hội nhập, hiện đại hóa và phát triển bền vững theo lý tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; góp phần làm rõ những giá trị lịch sử bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, đồng thời cần vận dụng và phát triển sáng tạo trong thời đại mới; Chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh là sự kế thừa và phát triển sáng tạo những di sản chủ thuyết phát triển của dân tộc Việt Nam, của chủ thuyết Mác - Lênin và của thời đại phù hợp với điều kiện của Việt Nam và góp phần tổng kết, đánh giá quá trình phát triển của lý luận đổi mới và phát triển của Đảng...vv.

 

Cuốn sách được kết cấu thành ba phần:

Phần thứ nhất: Một số vấn đề lý luận và lịch sử nghiên cứu chủ thuyết phát triển.

Phần thứ hai: Chủ thuyết phát triển Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

Phần thứ ba: Vận dụng chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh vào những thập kỷ dầu thế kỷ XXI.

 

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trưởng khoa Lịch sử Đảng đã giới thiệu tổng quan nội dung cuốn sách

 

Tại buổi giới thiệu sách, lãnh đạo khoa Lịch sử Đảng đã gợi mở, chia sẻ những những luận điểm cuốn sách đề cập đến, từ đó các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, thảo luận, làm rõ, chắt lọc những nội dung mang giá trị cốt lõi vận dụng vào giảng dạy lý luận tại Học viện. Nhiều ý kiến cũng nhận định đây là cuốn sách hay, là cuốn từ điển về khoa học lý luận, đồng thời cuốn sách mang tính chất giáo khoa có ý nghĩa, giá trị vận dụng vào giảng dạy lý luận và thực tiễn. Bên cạnh những nhận định về giá trị cuốn sách, nhiều ý kiến cũng cho rằng khoa chuyên môn cần cung cấp thêm về những giá trị, những đặc điểm của thời đại Hồ Chí Minh được khẳng định trong cuốn sách; làm rõ thêm nội dung chủ thuyết phát triển Hồ Chí Minh và vận dụng giá trị từ nội dung cuốn sách vào giảng dạy chuyên ngành tư tưởng Hồ Chí Minh, cụ thể là khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, định hướng xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa trong tư tưởng Hồ Chí Minh, vấn đề dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội hiện nay; làm rõ vấn đề đề chống tiêu cực, chống tham nhũng trong bộ máy nhà nước và trong các cơ quan quyền lực xã hội là giải pháp quan trọng để hiện thực hóa công bằng xã hội trong chủ thuyết phát triển Việt Nam...vv.

 

Các cán bộ, giảng viên phát biểu ý kiến tại buổi giới thiệu sách

 

Bên cạnh những nội dung được thảo luận, làm rõ, khoa Lịch sử Đảng cũng chỉ ra cuốn sách có ý nghĩa quan trọng đối với yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy và và nghiên cứu khoa học tại Học viện Chính trị khu vực I cũng như đối với việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; việc nghiên cứu chủ thuyết phát triển Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh sẽ giúp các cán bộ, giảng viên có cơ sở lý luận, bản lĩnh trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ chủ thuyết Hồ Chí Minh với những giá trị khoa học, nhân văn sâu sắc; bảo vệ vững chắc đường lối đổi mới của của Đảng; bảo vệ tính đúng đắn, khoa học, cách mạng của chủ thuyết phát triển Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh và sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo của Đảng vào giai đoạn hiện nay.

 

Phát biểu kết luận, PGS.TS. Hoàng Văn Hoan khẳng định "Nghiên cứu chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh” là cuốn sách hay, là nguồn tài liệu phong phú vận dụng vào trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Học viện. Đồng chí đánh giá cao công tác tổ chức buổi giới thiệu sách, trong đó khoa chuyên môn đã giải quyết được vấn đề đặt ra, cách thức triển khai giới thiệu sách phù hợp, giúp các nhà khoa học tiếp cận và nắm rõ vấn đề đặt ra trong cuốn sách. Đồng chí đề nghị, các khoa chuyên môn khi nghiên cứu, lựa chọn cuốn sách nên giới thiệu thêm tổng luận những tài liệu có liên quan đến cuốn sách để người đọc và các nhà khoa học có được những tư duy, hình dung khi tìm hiểu về cuốn sách; các khoa chuyên môn cần tổ chức trao đổi, thảo luận và giới thiệu một cách cô đọng, khúc triết những nội dung, giá trị cốt lõi của cuốn sách nhằm vận dụng vào công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học cũng như luận giải, khẳng định đối với việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng chí mong rằng công tác phát triển văn hóa đọc thông qua hoạt động giới thiệu sách sẽ ngày một phát triển, đáp ứng mục tiêu phục vụ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học tại Học viện.

Trung tâm Thông tin khoa học