Chiều 29/8/2023, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức buổi giới thiệu sách “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” của Ban Tuyên giáo Trung ương được nhà xuất bản Chính trị quốc gia ...

Sáng ngày 25/8/2023, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức giới thiệu sách “Giá trị và sự vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay” do PGS,TS Trần Thị Minh Tuyết chủ biên, ...

Sáng ngày 08/8/2023, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức buổi giới thiệu sách “Phương thức, hình thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh ...

Sáng 29/6/2023, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức buổi giới thiệu sách “Hệ giá trị văn hóa và con người Việt Nam” do PGS,TS Từ Thị Loan chủ biên, Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc xuất bản năm 2018.

Sáng 26/6/2023, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức buổi giới thiệu sách “Chiến lược toàn cầu của Trung Quốc trong bối cảnh mới” do GS,TS Nguyễn Quang Thuấn chủ biên; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ...

Chiều 27/6/2023, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức buổi giới thiệu sách “Kiểm soát quyền lực trong hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay” do TS Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nhà xuất bản Chính trị quốc ...

Nhằm góp phần làm sâu sắc thêm nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng về đạo đức trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chiều 31/5/2023, Học viện Chính ...

Nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023), sáng ngày 19/5/2023, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị về nội dung cuốn sách “Kiên quyết, ...