Luận án tập trung tìm hiểu việc tạo dựng, duy trì và vai trò của vốn xã hội trong mội trường làm việc của nhân lực trẻ ở thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó đề xuất một số khuyến ...

Tổng quan giới thiệu nội dung cuốn sách "Thời kỳ đầu chiến tranh và những vấn đề đặt ra đối với quốc phòng Việt Nam"

Tổng quan nội dung cuốn sách "Phòng chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng"

Tổng quan giới thiệu luận án Tiến sĩ của tác giả Lê Quang Minh về "Nâng cao hiệu quả quản trị nhà ở xã hội ở Việt Nam thông qua phương pháp tư duy hệ thống - Hướng đến phát triển nhà ở xã hội bền ...

Tổng quan giới thiệu sách "Cương lĩnh 2011 những vấn đề lý luận và thực tiễn qua 10 năm thực hiện"

Tổng quan giới thiệu sách Phòng chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng

Tổng quan giới thiệu nội dung cuốn sách “Quản lý xung đột xã hội vùng tộc người thiểu số ở Việt Nam hiện nay"

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970