Giới thiệu sách "Tăng trưởng kinh tế bao trùm trong khu vực doanh nghiệp ở Việt Nam"

24/09/2021 03:00 PM


Thực hiện Kế hoạch số 550-KH/HVCTKVI, sáng 24/9/2021, Trung tâm Thông tin khoa học phối hợp khoa Kinh tế chính trị tổ chức buổi giới thiệu sách thông qua hình thức trực tuyến, với tiêu đề “Tăng trưởng kinh tế bao trùm trong khu vực doanh nghiệp ở Việt Nam” do PGS.TS. Nguyễn Văn Công chủ biên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản năm 2018. PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện chủ trì buổi giới thiệu sách.

 

GIỚI THIỆU SÁCH “TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ BAO TRÙM  TRONG KHU VỰC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM”

 

Thực hiện Kế hoạch số 550-KH/HVCTKVI, sáng 24/9/2021, Trung tâm Thông tin khoa học phối hợp khoa Kinh tế chính trị tổ chức buổi giới thiệu sách thông qua hình thức trực tuyến, với tiêu đề “Tăng trưởng kinh tế bao trùm trong khu vực doanh nghiệp ở Việt Nam” do PGS.TS. Nguyễn Văn Công chủ biên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản năm 2018. PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện chủ trì buổi giới thiệu sách.

 

PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện chủ trì buổi giới thiệu sách

 

Tham dự buổi giới thiệu sách còn có: Các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện; lãnh đạo, chuyên viên Trung tâm Thông tin khoa học cùng lãnh đạo, giảng viên các khoa chuyên môn.

 

TS. Đỗ Đức Quân, Trưởng khoa Kinh tế chính trị giới thiệu tổng quan nội dung cuốn sách

 

Đại diện đơn vị giới thiệu sách, TS. Đỗ Đức Quân, Trưởng khoa Kinh tế chính trị đã giới thiệu tổng quan nội dung cuốn sách. Đồng chí cho biết, cuốn sách được tác giả đề cập đến nội dung về tăng trưởng bao trùm, nhấn mạnh đến việc bảo đảm những lợi ích hay cơ hội kinh tế tạo ra từ quá trình tăng trưởng được chia sẻ một cách bình đẳng cho tất cả các thành viên trong xã hội, đặc biệt là những nhóm yếu thế. Tăng trưởng bao trùm không chỉ dừng ở giảm đói nghèo và phân phối thu nhập mà còn liên quan đến nhiều khía cạnh khác trong xã hội, bao gồm sự bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực, đổi mới sáng tạo, ô nhiễm môi trường, hay tiếng nói của các nhóm khác nhau trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội, chính trị của một quốc gia. Tăng trưởng bao trùm cho phép tất cả cá nhân hay doanh nghiệp đều có thể đóng góp vào quá trình tăng trưởng và thụ hưởng thành quả từ tăng trưởng. Ở Việt Nam, khi thực hiện chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế vào cuối những năm 1980, Đảng ta đã chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần nhằm thu hút sự tham gia, khai thác tiềm năng và giải phóng sức sản xuất của các thành phần kinh tế. Trong nhiều năm qua, thực tiễn phát triển cho thấy khu vực kinh tế tư nhân ngày càng đóng vai trò quan trọng. Nhờ sự năng động của khu vực kinh tế tư nhân và những cải cách, sắp xếp lại khu vực doanh nghiệp nhà nước, trong hơn 30 năm đổi mới, nền kinh tế đã đạt mức tăng trưởng cao.

Cuốn sách được kết cấu thành 4 chương:

Chương 1: Cơ sở lý thuyết về tăng trưởng bao trùm

Chương 2: Thực trạng tăng trưởng bao trùm ở Việt Nam

chương 3: Những nhân tố ảnh hưởng tới tăng trưởng bao trùm trong khu vực doanh nghiệp ở Việt Nam

Chương 4: Định hướng và khuyến nghị chính sách nhằm phát triển mô hình tăng trưởng bao trùm ở Việt Nam.

Bên cạnh giới thiệu những nội dung cơ bản, khoa chuyên môn qua tìm hiểu, nghiên cứu và chỉ ra những nội dung chủ yếu góp phần vào vận dụng thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đó là tăng trưởng bao trùm hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững đi đôi với công bằng xã hội trên cơ sở đảm bảo cho tất cả các thành viên trong xã hội được cùng tham gia đóng góp và chia sẻ lợi ích có được từ tăng trưởng kinh tế. Điều này càng chứng tỏ tính khoa học và đúng đắn của Chủ nghĩa Mác-Lênin khi đặt con người là trung tâm hướng đến tự do, bình dẳng, hạnh phúc trong quá trình phát triển. Nghiên cứu tăng trưởng bao trùm cho thấy mục tiêu phát triển của Đảng và Nhà nước ta về “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng văn minh”, mọi người dân đều được hưởng tự do, hạnh phúc, không để ai tụt lại phía sau đã không chỉ đáp ứng nguyện vọng của nhân dân mà còn phù hợp với xu hướng chung của cộng đồng thế giới.

Đối với việc vận dụng vào giảng dạy tại Học viện, lãnh đạo khoa Kinh tế chính trị cho biết, cuốn sách “Tăng trưởng kinh tế bao trùm trong khu vực doanh nghiệp ở Việt Nam” có ý nghĩa tham khảo,vận dụng trong công tác giảng dạy của khoa Kinh tế chính trị và các khoa chuyên môn, cũng như vận dụng trong công tác quản lý tại Học viện Chính trị khu vực I.

 

Các đại biểu tham dự và phát biểu tại buổi giới thiệu sách

 

Tại buổi giới thiệu sách, nội dung thảo luận cũng được cán bộ giảng viên quan tâm và đặt ra những câu hỏi với Khoa chủ trì, từ đó trao đổi, phân tích, làm rõ và đưa ra những quan điểm, đánh giá liên quan đến những nội dung cuốn sách đã đề cập đến dưới góc độ chuyên môn của từng đơn vị giảng dạy.

Phát biểu kết luận, PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Giám Học viện cho biết, cuốn sách là công trình khoa học cấp nhà nước, là một trong nguồn tài liệu tham khảo trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đặc biệt là một số môn học trong chuyên ngành khoa Kinh tế chính trị. Tuy nhiên, để hiểu sâu sắc hơn những vấn đề cuốn sách đề cập đến, Đồng chí đề nghị, cán bộ, giảng viên, các khoa chuyên môn cần tìm hiểu, nghiên cứu thêm nhiều tài liệu có liên quan nhằm cung cấp thêm những luận giải, luận cứ, từ đó bổ sung nguồn tài liệu có ý nghĩa vận dụng vào học tập, giảng dạy tại Học viện Chính trị khu vực I.

 

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:45
  • Hôm nay: 992
  • Tháng hiện tại: 66111
  • Tổng lượt truy cập: 70778
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970