Tổng quan giới thiệu sách "Phương thức, hình thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực lý luận”

Tổng quan giới thiệu sách"Hệ giá trị văn hoá và con người Việt Nam"

Tổng quan giới thiệu sách "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới"

Tổng quan giới thiệu sách "Kiểm soát quyền lực trong hệ thống chính trị ở Việt Nam".

Tổng quan giới thiệu sách: "Chiến lược an ninh đối ngoại mới của Trung Quốc: Sự lựa chọn cho vị trí siêu cường”

Tổng quan giới thiệu sách: "Bàn về nhà nước pháp quyền trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

Tổng quan giới thiệu luận án Tiến sĩ Đỗ Thị Huyền Trang: "Phát triển nguồn nhân lực nữ các dân tộc thiểu số ở Tây Bắc hiện nay"