Tổng quan giới thiệu sách "Lãnh đạo bằng sức mạnh trí tuệ và cảm xúc"

Tổng quan giới thiệu sách "Hệ giá trị văn hóa và con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”

Tổng quan giới thiệu nội dung cuốn sách "Phát triển văn hóa và con người Việt Nam - nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh phát triển đất nước"

Tổng quan giới thiệu sách "Giá trị và sự vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay"

Tổng quan giới thiệu sách "Phương thức, hình thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực lý luận”

Tổng quan giới thiệu sách"Hệ giá trị văn hoá và con người Việt Nam"

Tổng quan giới thiệu sách "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới"

Tổng quan giới thiệu sách "Kiểm soát quyền lực trong hệ thống chính trị ở Việt Nam".

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970