Những quyết sách của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII đều hướng tới người dân

11/10/2023 10:11 AM


Đó là khẳng định của PGS. TS. Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khi chia sẻ về những kết quả quan trọng mà Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

 

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với đồng bào các dân tộc tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk.

 

Thưa đồng chí, sau gần 7 ngày làm việc nghiêm túc và hiệu quả, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bế mạc. Đồng chí có những nhận định như thế nào về kết quả của Hội nghị lần này?

PGS. TS. Lê Văn Cường:

Như chúng ta đã biết, sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Có thể thấy, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng và các đồng chí tham dự Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, quan trọng vào các đề án, báo cáo. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao thông qua các nghị quyết của Hội nghị.

Trước hết, có thể khẳng định, Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề trọng đại, phức tạp, nhạy cảm, có ý nghĩa rất lớn đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII từ nay đến hết nhiệm kỳ. Bảy nội dung mà Hội nghị đề ra đã hoàn thành, cụ thể: 1) Về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 - 2024; 2) Về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội; 3) Về tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới; 4) Về tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ mới; 5) Về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; 6) Về quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2026 - 2031 và một số vấn đề quan trọng khác

Thứ hai, Hội nghị đã thể hiện sự đồng thuận rất cao của Trung ương về các vấn đề quan trọng của đất nước, trong đó có vấn đề công tác quy hoạch cán bộ của Đại hội Đảng lần thứ XIV. Đại hội XIII đã tách cán bộ ra thành một mặt của công tác Xây dựng Đảng với nhận định: Cán bộ là khâu then chốt của nhiệm vụ then chốt.

Thứ ba, thành công của Hội nghị là cơ sở thực hiện thành công các nhiệm vụ mà Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Nhân dân và dư luận đánh giá rất cao kết quả của Hội nghị thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết thống nhất cao của Trung ương, góp phần quan trọng vào việc củng cố, phát huy những kết quả, thành tích rất đáng trân trọng mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, góp phần tạo ra khí thế mới, xung lực mới cho sự nghiệp tiếp tục đổi mới đồng bộ và toàn diện; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển đất nước nhanh và bền vững.

 

PGS. TS. Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

 

Vậy theo đồng chí, những quyết sách quan trọng của Hội nghị Trung ương 8 đã đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân như thế nào?

PGS. TS. Lê Văn Cường:

Từ những kết quả của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, có thể nhận thấy một yếu tố quan trọng, xuyên suốt là các quyết sách của Hội nghị đều thể hiện tư tưởng “dựa vào dân, lấy dân làm gốc”; xây dựng "thế trận lòng dân", lấy "yên dân" là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 - 2024, đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong những tháng còn lại của năm 2023 và năm 2024 - năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tập trung ưu tiên thúc đẩy, nâng cao chất lượng tăng trưởng, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Về một số vấn đề về chính sách xã hội, Hội nghị cũng khẳng định, chính sách xã hội là chính sách đối với con người, vì con người, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ ta. Trong đó, xây dựng và thực hiện chính sách xã hội phải luôn lấy con người làm trung tâm; coi đầu tư cho thực hiện các mục tiêu chính sách xã hội là đầu tư cho phát triển.

Chính sách xã hội phải hướng tới toàn dân, bảo đảm toàn diện, công bằng, hiện đại, bao trùm, bền vững; an sinh xã hội phải được chú trọng hơn nữa và bảo đảm sự linh hoạt, thích ứng với các tình huống xấu xảy ra trên diện rộng (như dịch COVID-19), bảo vệ toàn dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Về tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới, lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc làm điểm tương đồng. Trong thời kỳ phát triển mới, cần tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng cống hiến, góp phần thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong đó, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện dân chủ hóa đời sống xã hội, lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, là nguồn lực, động lực chủ yếu, là mục tiêu của đoàn kết dân tộc.

 

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

 

Về tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ mới, Hội nghị đã thống nhất cao về bối cảnh tình hình mới và yêu cầu, nhiệm vụ mới đòi hỏi phải ban hành Nghị quyết mới của Trung ương về tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức nước nhà, bồi đắp nguyên khí quốc gia vững mạnh hơn nữa, đáp ứng yêu cầu chủ động, tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chấn hưng văn hóa, xây dựng con người Việt Nam thời đại mới. Yếu tố văn hóa, con người Việt Nam luôn được đề cao và coi trọng.

Về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đồng chí Tổng Bí thư một lần nữa khẳng định, cần dựa vào dân, lấy "dân là gốc", khơi dậy, phát huy ý chí tự lực, tự cường, truyền thống văn hóa, yêu nước, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng "thế trận lòng dân", lấy "yên dân" là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tôi cho rằng, các quyết sách, nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII nói riêng và những nghị quyết khác của Đảng ta luôn lấy mục tiêu vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân lên trên hết, trước hết. Vì vậy, các nghị quyết của Đảng hoàn toàn đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta, thể hiện sâu sắc “ý Đảng” – “lòng dân”; và quan trọng hơn là luôn giữ vững niềm tin yêu của nhân dân với Đảng.

Vậy theo đồng chí, để những quyết sách của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII nhanh chóng đi vào cuộc sống, hiệu quả, cần lưu ý những nội dung gì, thưa đồng chí?

PGS.TS. Lê Văn Cường: Chúng ta đang đón đợi những Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII được ban hành, phù hợp và đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới với nhiều nội dung kế thừa và đổi mới, bổ sung, phát triển quan trọng. Các nghị quyết mới cũng đáp ứng yêu cầu chủ động, tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chấn hưng văn hóa, xây dựng con người Việt Nam thời đại mới.

Bối cảnh tình hình mới đòi hỏi chúng ta phải ban hành và tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết mới của Trung ương 8 khóa XIII đã đề ra.

Như đồng chí Tổng Bí thư đã nhấn mạnh trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII là đề nghị mỗi đồng chí Trung ương, trên từng cương vị công tác của mình, hãy nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân và Đất nước, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện thật tốt các nghị quyết của Trung ương lần này, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tiến hành chuẩn bị thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đối với các cơ quan chức năng, tổ chức chính trị xã hội, cần đề cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức tuyên truyền, lan tỏa về kết quả của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII để cán bộ, đảng viên và nhân dân có nhận thức đúng, tạo sự đồng thuận trong xã hội; từ đó, có hành động đúng.

Chắc chắn rằng, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng với nhiều quyết định rất cơ bản và quan trọng đã thành công tốt đẹp. Kết quả của Hội nghị thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết thống nhất cao của Trung ương, chắc chắn sẽ góp phần quan trọng vào việc củng cố, phát huy những kết quả, thành tích rất đáng trân trọng mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, góp phần tạo ra khí thế mới, xung lực mới cho sự nghiệp tiếp tục đổi mới đồng bộ và toàn diện; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển đất nước nhanh và bền vững vì Tổ quốc Việt Nam yêu quý của chúng ta.

 

Theo tuyengiao.vn

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970