Hội thảo khoa học cấp quốc gia: "Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống - Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới"

17/06/2021 08:44 AM


Sáng 16/6, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống - Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới”. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

 

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA: "ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN MỚI"

 

Sáng 16/6, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống - Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới”. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

 

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu khai mạc Hội thảo

 

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì Hội thảo. Cùng chủ trì có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Bùi Nhật Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Tham dự hội thảo tại điểm cầu Trung ương có đại biểu các ban, bộ ngành Trung ương; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu...; Về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, dự Hội thảo có các đồng chí trong Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện.

Hội thảo góp phần phổ biến, tuyên truyền, quán triệt đầy đủ, sâu sắc trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về các nội dung Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; đề xuất những giải pháp xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động để đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống. Đây cũng là dịp để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận, các nhà lãnh đạo, quản lý, các chuyên gia hoạt động trong các lĩnh vực thực tiễn tiếp tục quán triệt đầy đủ, thống nhất nhận thức, làm rõ và sâu sắc hơn những nội dung mới, nổi bật của Văn kiện Đại hội XIII; trên cơ sở đó thảo luận, đề xuất các giải pháp triển khai, vận dụng đúng đắn, sáng tạo, đưa những nội dung này vào cuộc sống, mang lại kết quả thành công trong thực tiễn.

 

Các đồng chí chủ trì Hội thảo

 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, Văn kiện Đại hội XIII là sự kết tinh trí tuệ, sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, thể hiện tư duy lý luận và thực tiễn mang tầm nhìn chiến lược về sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Hệ thống các Văn kiện thể hiện nhiều điểm mới toàn diện, nổi bật trên nhiều mặt: từ trong cách làm và quá trình chuẩn bị các dự thảo, trong cách tiếp cận xây dựng văn kiện, trong chủ đề đại hội, trong xác định các bài học kinh nghiệm, đề ra hệ quan điểm chỉ đạo, xác định bối cảnh phát triển của đất nước, trong nội dung và cách xác định mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá chiến lược phát triển đất nước giai đoạn tới.

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị đại biểu dự Hội thảo đánh giá đúng thực trạng, định vị đúng đất nước trong sự phát triển của thế giới và khu vực, đề nghị các đồng chí thảo luận, khẳng định sự đúng đắn, tính khả thi của khát vọng, tầm nhìn và mục tiêu phát triển đất nước mà Đại hội XIII đã đề ra. 

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng cho biết, để hiện thực hóa khát vọng, tầm nhìn và mục tiêu phát triển đất nước, Đại hội XIII đề ra 12 định hướng chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá, vừa có tính bao quát toàn diện, vừa có các trọng tâm phát triển trên các ngành, các lĩnh vực, các địa phương. Trên cơ sở đó, đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện đề nghị đại biểu dự Hội thảo luận giải kỹ, phân tích các bước triển khai cụ thể, đồng bộ, nhất quán từ định hướng chiến lược đến nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá được đề cập trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII; phân tích, làm rõ sự cần thiết, tính khả thi của phương hướng, mục tiêu, lộ trình xây dựng và kết hợp sức mạnh của nền quốc phòng, an ninh và đối ngoại Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đại hội lần thứ XIII diễn ra sau 35 năm đất nước ta tiến hành công cuộc Đổi  mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển) năm 2011 và 10 năm thực hiện Chiến lược 2011-2020, là một khoảng thời gian đủ dài để chúng ta tiến hành tổng kết, nghiên cứu về những vấn đề lý luận đã được thực tiễn từng bước làm sáng tỏ, trong đó có lý luận về đường lối đổi mới và lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Quán triệt Văn kiện Đại hội XIII và những bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời gian qua, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các đại biểu dự hội thảo phân tích, nêu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và bổ sung, hoàn chỉnh lý luận về đường lối đổi mới, lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, góp phần bổ sung và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn mới; phân tích sâu sắc tầm quan trọng của “ý Đảng, lòng Dân” và trách nhiệm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực, xứng tầm nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lãnh đạo sự nghiệp phát triển đất nước mà nhân dân giao phó.

 

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến

 

Báo cáo đề dẫn tại phiên thảo luận thứ nhất Hội thảo, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản khẳng định: Đại hội XIII của Đảng là một dấu mốc đặc biệt quan trọng trong toàn bộ sự nghiệp đổi mới đất nước. Đại hội đã đưa ra những quyết định trọng đại, mở ra bước ngoặt, đưa đất nước chuyển sang giai đoạn mới, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển vào giữa thế kỷ XXI.

Đại hội XIII giải quyết rất thành công mối quan hệ giữa xác định tầm nhìn dài hạn với trù liệu các mục tiêu trung hạn và ngắn hạn. Đại hội XIII cũng khẳng định tầm vóc, vị thế, quyết tâm mới, bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm chính trị trước lịch sử, trước nhân dân, trước tiền đồ tương lai của dân tộc khi xác định tầm nhìn dài hạn: Đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào giữa thế kỷ XXI. Tầm nhìn này liên thông với các mục tiêu trung hạn, ngắn hạn qua các mốc 2025, 2030.

 

PGS,TS Đoàn Minh Huấn báo cáo đề dẫn tại phiên thảo luận thứ nhất của Hội thảo

 

PGS,TS Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh: “Nhận thức mới của Đại hội XIII chứa đựng cả tầm vóc tư tưởng lý luận, năng lực định hướng chính sách và chỉ đạo thực tiễn, từ đó nâng cao tính thống nhất giữa lý luận với thực tiễn, giữa định hướng và định hình giá trị của chủ nghĩa xã hội, giữa lãnh đạo và cầm quyền. Ở tầm tư tưởng lý luận, đó chính là tầm nhìn, mục tiêu, hệ quan điểm, các mối quan hệ lớn có tính quy luật của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, các bài học, những đánh giá tổng kết 35 năm đổi mới”.

Báo cáo đề dẫn tại phiên thảo luận thứ hai của Hội thảo, đồng chí Bùi Nhật Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho biết, so với văn kiện các kỳ đại hội trước, các văn kiện của Đại hội XIII có nhiều điểm mới, quan trọng mang giá trị khơi mở vận hội phát triển mới của đất nước. Những điểm mới này thể hiện ở 14 nội dung và đã được tựu trung trong Nghị quyết của Đại hội. Trong đó, vấn đề xây dựng Đảng được Đại hội XIII đặc biệt nhấn mạnh với việc bổ sung nhiều nội dung mới. Những điểm mới đó cho thấy rõ quyết tâm của Đảng trong việc tự đổi mới, tự hoàn thiện để luôn xứng đáng với sự tin tưởng và ủng hộ của nhân dân, luôn xứng đáng với vai trò lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đưa đất nước phát triển vững chắc theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

GS,TS Lê Hữu Nghĩa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham luận tại Hội thảo

 

GS,TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh  tham luận tại Hội thảo

 

Với gần 60 tham luận hội thảo đã tập trung vào một số nội dung trọng tâm: Nghiên cứu, thảo luận, đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng phổ biến, học tập, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII vào thực tiễn, tạo sự đồng thuận, phát huy tính tích cực của nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội XIII của Đảng.

Trên cơ sở nhận thức rõ hơn về cơ đồ, vị thế của dân tộc cũng như tình hình khu vực, quốc tế, thời đại, đất nước và tầm nhìn phát triển của dân tộc đến năm 2030 và 2045 như Văn kiện Đại hội đã xác định, hội thảo phân tích, nhận thức sâu sắc hơn các mối quan hệ lớn trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước; trao đổi, phân tích sâu sắc 5 bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội XII được đề cập trong Văn kiện Đại hội XIII. Mỗi bài học là một vấn đề lý luận lớn, sâu sắc, có tính chất chiến lược, làm cơ sở để xác định quan điểm, mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Trong đó, đặc biệt là vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện và phát huy vai trò của nhân dân.

Các tham luận tại Hội thảo thống nhất khẳng định tính đúng đắn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, coi đó là nền tảng tư tưởng của Đảng “phải kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo”. Đó là nhân tố quyết định bảo đảm cho sự ổn định chính trị – xã hội, là yếu tố cơ bản khẳng định bản chất cách mạng đúng đắn của Đảng, điều kiện để giữ gìn khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, bảo đảm cho Đảng sức mạnh lãnh đạo thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước.

GS,TS Trần Văn Phòng, Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao đổi tại Hội thảo

 

PGS.TS Phan Văn Rân, Viện Quan hệ quốc tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao đổi tại Hội thảo

 

Các tham luận khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực tế 35 năm đổi mới ở Việt Nam là giai đoạn lịch sử quan trọng đánh dấu sự trưởng thành mọi mặt về sự lãnh đạo của Đảng. Sự nghiệp đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa cách mạng là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện và triệt để, là sự nghiệp cách mạng to lớn mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo thực hiện và đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Trong suốt quá trình đó, chủ thể của sự nghiệp xây dựng CNXH là nhân dân. Hoạt động của nhân dân là động lực chủ yếu của sự nghiệp cách mạng.

Tại Hội thảo, các nhà khoa học đã thảo luận, đề xuất các giải pháp để thực hiện các chủ trương lớn theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII trên các lĩnh vực đời sống xã hội, trọng tâm là xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh văn hóa, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển, đổi mới mô hình tăng trưởng và đổi mới sáng tạo, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội.../.

Dẫn nguồn theo hcma.vn

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970