Thắng lợi của chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 với đỉnh cao là trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ đã đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta đi đến thắng lợi hoàn toàn. Chủ tịch ...

Được đúc kết qua hàng nghìn năm lịch sử, các giá trị văn hóa Việt Nam đã tạo nên bản lĩnh, cốt cách con người Việt Nam, là nhân tố hàng đầu giúp dân tộc ta đạt nhiều thành tựu trong sự nghiệp xây ...

Văn hóa các dân tộc thiểu số (DTTS) là một bộ phận hữu cơ của văn hóa quốc gia, là nguồn lực nội sinh mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, hội nhập quốc tế hiện nay. Trong ...

Cổng Thông tin trân trọng giới thiệu toàn văn Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban: “Một số vấn đề cần được đặc ...

Cơ hội chính trị (CHCT) là một trong những vấn đề nhức nhối, ảnh hưởng đến uy tín và sự tồn vong của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình hiện nay. Những phần tử CHCT ẩn nấp trong Đảng, sử dụng hai ...

Phân cấp, phân quyền vừa là xu hướng tất yếu, đồng thời, cũng là vấn đề trọng tâm trong quản trị quốc gia. Nhận thức rõ điều đó, Đảng ta sớm thừa nhận và tăng cường nghiên cứu, xác định chức năng, ...

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970