Học viện Chính trị khu vực I thông báo về việc kế hoạch thi học phần (Điều chỉnh) các lớp CCLLCT không tập trung và sau đại học

Kế hoạch số 76/KH-HVCTKVI ngày 17/3/2016 về thi ghép học ghép các lớp cao học

Học viện Chính trị khu vực I thông báo kế hoạch thi học phần các lớp CCLLCT hệ không tập trung và các lớp cao học và sau đại học

Thông báo số 54/TB-HVCTKV I về việc tổ chức đánh giá trình độ Tiếng Anh B1 khung tham chiếu Châu Âu...

Học viện Chính trị khu vực I thông báo kế hoạch học lại, thi ghép lớp Cao học K02 QLKT 809

Học viện Chính trị khu vực I thông báo Kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận Chính trị hệ không tập trung và các lớp đại học và sau đại học

Thông báo số 2871/TB-HVCTKV I về kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung và các lớp sau đại học...

Thông báo số 2743/TB-HVCTKV I về kế hoạch thi ghép, thi bổ sung các lớp cao học...

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970