Thông báo số: 1447 /TB-HVCTKV I Kế hoạch thi học phần hết môn các lớp Đại học và Sau Đại học

02/10/2014 08:32 AM


Học viện thông báo kế hoạch thi học phần hết môn học các lớp Đại học và sau Đại học tháng 11 năm 2014 đến các đơn vị thực hiện...

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA  HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I

 

Số: 1447 /TB-HVCTKV I

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 10  năm 2014

 

 

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH THI HỌC PHẦN HẾT MÔN CÁC LỚP ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC

 

Căn cứ kế hoạch đào tạo các lớp Đại học và sau Đại học năm 2014, Giám đốc Học viện thông báo kế hoạch thi học phần hết môn học các lớp Đại học và sau Đại học tháng 11 năm 2014 đến các đơn vị thực hiện.

 

TT

Ngày thi

Buổi thi

Lớp thi

Môn thi

Tổng số

học viên

Phòng thi

1

05/11

S

QLKT 809

Phân tích chính sách kinh tế

42

2 phòng

2

11/11

C

TH 801

Tư tưởng Triết học trong kinh dịch

43

2 phòng

3

12/11

C

TH 801

Lý luận nhận thức và logic học

43

2 phòng

4

10/11

C

LSĐ 803

Đảng lãnh đạo hoạt động đối ngoại trong tiến trình cách mạng Việt Nam

43

2 phòng

5

11/11

C

LSĐ 803

Bài học kinh nghiệm Lịch sử Đảng

43

2 phòng

6

12/11

C

LSĐ 803

Đảng lãnh đạo xây dựng hậu phương của chiến tranh nhân dân Việt Nam

43

2 phòng

7

13/11

C

LSĐ 803

Đảng Cộng sản Việt Nam với việc giải quyết vấn đề ruộng đất trong cách mạng dân tộc dân chủ

43

2 phòng

8

15/11

S

KTCT 802

Phát triển bền vững

28

1 phòng

9

18/11

C

KTCT 801

Phát triển bền vững

34

1 phòng

10

28/11

S

Lào 6

Nghiệp vụ công tác cán bộ của Đảng

20

1 phòng

 

Nơi nhận:                                                                                                                                          

- Các đơn vị liên quan;                                                                                            

- Website;                                                                 

- Lưu: VT, Ban QLĐT.

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Nguyễn Vĩnh Thanh

 

 

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970