Thông báo số 1343/TB-HVCTKV I Kế hoạch thi học phần các lớp cao học

12/09/2014 10:09 AM


Thông báo kế hoạch thi học phần các lớp Cao học tháng 10 năm 2014 đến các đơn vị thực hiện...

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA  HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I

 

Số:1343 /TB-HVCTKV I

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                       Hà Nội, ngày  12  tháng 9 năm 2014

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH THI HỌC PHẦN CÁC LỚP CAO HỌC

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Học viện

Căn cứ kế hoạch đào tạo các lớp Cao học năm 2014, Giám đốc Học viện thông báo kế hoạch thi học phần các lớp Cao học tháng 10 năm 2014 đến các đơn vị thực hiện.

 

TT

Ngày thi

Buổi thi

Lớp thi

Môn thi

Phòng thi

Tổng số

học viên

Ghi chú

1

19/10

S

KTCT 802

Chủ nghĩa tư bản hiện đại và xu hướng vận động

1 phòng thi

28

 

2

19/10

C

KTCT 802

Hoạch định và phân tích chính sách kinh tế

1 phòng thi

28

 

3

23/10

C

KTCT 801

Chủ nghĩa tư bản hiện đại và xu hướng vận động

1 phòng thi

34

 

4

24/10

C

KTCT 801

Hoạch định và phân tích chính sách kinh tế

1 phòng thi

34

 

5

25/10

S

QLKT 811

Ứng dụng lý thuyết hệ thóng trong quản lý

2 phòng thi

47

 

6

25/10

C

QLKT 811

Khoa học quản lý nâng cao

2 phòng thi

47

 

7

26/10

S

QLKT 811

Quản trị marketing địa phương

2 phòng thi

47

 

8

26/10

C

QLKT 811

Quản trị kinh doanh

2 phòng thi

47

 

Nơi nhận:                                                  

- Các đơn vị liên quan;               

- Website;                                                                  

- Lưu: VT, Ban QLĐT.

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Nguyễn Vĩnh Thanh

 

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970