Công văn số: 203 /HVCTKV I Về kế hoạch thi lại, thi bổ sung

18/05/2014 05:29 PM


Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 06 năm 20006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo...

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I

 

Số: 203  /HVCTKV I

Về kế hoạch thi lại, thi bổ sung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2014

 
Kính gửi:

Các lớp Cao học chuyên ngành Quản lý kinh tế,  Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Triết học;

- Các lớp Đại học chính trị.

                   

Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 06 năm 20006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy;

Căn cứ Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

 

Thực hiện kế hoạch đào tạo các lớp Cao học, Đại học Chính trị năm học 2013 - 2014, Học viện Chính trị khu vực I thông báo cho các học viên thời gian thi lại, thi bổ sung học kỳ II năm học 2013 – 2014 như sau:

 

1. Địa điểm: Giảng đường A8.

2. Thời gian: Ngày 21 và 22 tháng 6 năm 2014.

3. Yêu cầu: Học viên nộp đơn và làm thủ tục dự thi lại, thi bổ sung đến Giáo viên chủ nhiệm lớp trước ngày 05/6/2014.

 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ban Quản lý đào tạo (Bộ phận Đại học & Sau đại học, phòng 404 – Nhà A5). Điện thoại: 04 35531544.

 

 Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT, Ban QLĐT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Nguyễn Vĩnh Thanh

 

Đơn xin thi lại, thi bổ sung: 

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970