Thông báo số 879-TB/HVCTKV I ngày 18/12/2020 về kế hoạch thi học phần lớp Đại học Chính trị Lào 13 (Điều chỉnh lần 1)

Thông báo số 872-TB/HVCTKV I ngày 15/12/2020 về kế hoạch thi học phần các lớp Đại học và Sau đại học tháng 01/2021.

Thông báo số 816-TB/HVCTKV I ngày 20/11/2020 về kế hoạch thi học phần các lớp Đại học và Sau đại học tháng 12/2020.

Thông báo số 794-TB/HVCTKV I ngày 12/11/2020 về kế hoạch thi học phần các lớp Đại học và Sau đại học tháng 11 năm 2020.

Thông báo số 30-TB/HVCTKV I ngày 13/01/2020 về kế hoạch thi học phần tháng 02/2020 lớp Lào 14.

Thông báo số 873-TB/HVCTKV I ngày 24/12/2019 về việc điều chỉnh kế hoạch thi tháng 12/2019 lớp Cử nhân chính trị Lào 11.

Thông báo số 298 -TB/HVCTKV I ngày 07/5/2019 về Kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, đại học, cao học tháng 6 năm 2019.

Thông báo số 239-TB/HVCTKV I ngày 08/4/2019 về Kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, đại học, cao học.

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970