Ngày 23/8/2014, Học viện Chính trị khu vực I đã tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật...

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh...

Ngày 16/8/2014 Học viện Chính trị khu vực I đã tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng Công tác xây dựng Đảng về tổ chức...

Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác chuẩn hóa đội ngũ cán bộ giảng viên...

Ngày 11/8/2014 tại Học viện Chính trị khu vực I đã tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Xây dựng Đảng...

Sáng ngày 04 tháng 8 năm 2014, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận...

Căn cứ Thông báo số 182/TB-HVCTKV I ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I...

Thực hiện Thông báo số 81/TB-HVCTQG ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh...