Thông báo số 79-TB/HVCTKV I ngày 24/01/2019 về Kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019.

Công văn số 777/HVCTKV I về việc mở các lớp bồi dưỡng năm 2018

Công văn số 731/HVCTKVI về việc mở các lớp bồi dưỡng năm 2018

Công văn số 546/HVCTKV I về việc mở các lớp bồi dưỡng năm 2017

Lớp học diễn ra từ ngày 10/8/2015 đến ngày 15/8/2015, với các chuyên đề về Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; Chính sách cán bộ; Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban ...

Học viện Chính trị khu vực I triệu tập học viên tham gia các lớp bồi dưỡng chức danh năm 2015...

Căn cứ Quyết định số 224-QĐ/TW ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Bộ Chính trị về chức năng nhiệm vụ...