Hướng dẫn số 610-HD/HVCTKV1 về việc nghỉ học/nghỉ thi của học viên các hệ đào tạo, bồi dưỡng

24/08/2022 04:40 PM


Hướng dẫn số 610-HD/HVCTKV1 về việc nghỉ học/nghỉ thi của học viên các hệ đào tạo, bồi dưỡng

File đính kèm

Nội dung trong tệp đính kèm