Kế hoạch số 448-KH/HVCTKV I về việc Tổ chức Lễ Tốt nghiệp Lớp Hoàn chỉnh chương trình Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung A3-19, A4-19 khóa học 2019-2020

06/07/2020 09:07 AM


Kế hoạch số 448-KH/HVCTKV I ngày 03/7/2020 về việc Tổ chức Lễ Tốt nghiệp Lớp Hoàn chỉnh chương trình Cao cấp lý luận chính trị

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm