Thông báo số 238-TB/HVCTQG về triển khai thực hiện một số hoạt động đào tạo của Học viện trong hoàn cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19

20/04/2020 08:11 AM


Thông báo số 238-TB/HVCTQG ngày 16/4/2020 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện một số hoạt động đào tạo của Học viện trong hoàn cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

File đính kèm

Nội dung trong tệp đính kèm