Công văn số 1075-CV/HVCTKV I về việc mở lớp Bồi dưỡng dự nguồn cấp ủy thành phố Chí Linh năm 2019

08/10/2019 05:07 PM


Công văn số 1075-CV/HVCTKV I ngày 08/10/2019 về việc mở lớp Bồi dưỡng dự nguồn cấp ủy thành phố Chí Linh năm 2019.

File đính kèm

Nội dung trong tệp đính kèm