Hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm Microsoft Team trên máy tính (dành cho học viên).

Công văn số 516-CV/HVCTKVI ngày 227/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I về việc mở các lớp bồi dưỡng năm 2021 (kèm danh sách học viên các lớp bồi dưỡng).

Kế hoạch số 509-KH/HVCTKV I ngày 13 tháng 8 năm 2020 về việc tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo chức danh cán bộ công tác Dân vận, công tác Văn phòng cấp ủy năm 2020.

Công văn số 822-CV/HVCTKV I ngày 07/8/2020 về việc mở các lớp bồi dưỡng năm 2020.

Kế hoạch số 448-KH/HVCTKV I ngày 03/7/2020 về việc Tổ chức Lễ Tốt nghiệp Lớp Hoàn chỉnh chương trình Cao cấp lý luận chính trị

Thông báo số 238-TB/HVCTQG ngày 16/4/2020 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện một số hoạt động đào tạo của Học viện trong hoàn cảnh phòng, chống dịch bệnh ...

Thông báo số 202/HVCTKVI ngày 25/3/2020 về kết luận cuộc họp của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I tại cuộc họp trực tuyến về giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thời điểm hiện nay.