Kế hoạch số 1387-KH/HVCTKV I giảng dạy - học tập lớp Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ từ Trung ương đến địa phương của Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, nước Cộng hòa ...

Kế hoạch số 1385-KH/HVCTKV I kế hoạch chi tiết lớp Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ từ Trung ương đến địa phương của Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, nước Cộng hòa Dân ...

Kế hoạch số 1384-KH/HVCTKV I giảng dạy - học tập lớp Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ từ Trung ương đến địa phương của Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, nước Cộng hòa ...

Kế hoạch số 1378-KH/HVCTKV I giảng dạy - học tập Lớp Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ từ Trung ương đến địa phương của Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, nước Cộng hòa ...

Kế hoạch số 1361-KH/HVCTKV I chi tiết lớp Bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân tộc Bộ Nội vụ Lào, cán bộ theo dõi công tác dân tộc tại Trung ương và địa phương

Công văn số 1905-CV/HVCTKV I mở các lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho chức danh cán bộ năm 2023

Kế hoạch số 1084-KH/HVCTKV I tổ chức lấy phiếu phản hồi người học (phiếu trực tuyến) về công tác giảng dạy của giảng viên năm học 2022 - 2023

Thông báo số 1030-TB/HVCTKV1 về việc tăng cường công tác an ninh trong khuôn viên Học viện

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970