Lịch giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ theo vị trí việc làm tỉnh ủy Tuyên Quang (Điều chỉnh lần 1)

07/12/2021 08:45 PM


Lịch giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ theo vị trí việc làm tỉnh ủy Tuyên Quang (Điều chỉnh lần 1)

File đính kèm

Nội dung trong tệp đính kèm