Lịch giảng lớp bồi dưỡng chức danh công tác Văn phòng cấp ủy lớp 2

Lịch giảng lớp bồi dưỡng chức danh công tác Văn phòng cấp ủy lớp 1

Lịch giảng lớp bồi dưỡng chức danh công tác Tổ chức 2

Lịch giảng lớp Bồi dưỡng chức danh công tác Tổ chức 1

Lịch giảng lớp bồi dưỡng chức danh công tác Kiểm tra (Lớp 2)

Lịch giảng lớp bồi dưỡng chức danh công tác Kiểm tra (Lớp 1)

Lịch giảng lớp bồi dưỡng chức danh công tác Dân vận (Lớp 2)

Lịch giảng lớp bồi dưỡng chức danh công tác Dân vận (Lớp 1)