Công văn số 751-CV/HVCTKV1 về việc cử cán bộ đi học Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Thái Bình

23/10/2021 09:26 PM


Công văn số 751-CV/HVCTKV1 ngày 22/10/2021 về việc về việc cử cán bộ đi học Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Thái Bình

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm